Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 14 00:15:59 2006
Subject:  Nóng nảy và mất b́nh tỉnh quá/ban PS
Post No:  3125     Reply to:   3123

Gởi bạn ta,

###Bạn nói rằng TPCL ở trong tâm tánh, chứ không phải ở ngoài tâm, chứ không chiếm 1 khoảng không gian trong sum la vạn tượng. Có nghĩa rằng TPCL ở trong tâm. C̣n sum la vạn tượng ở ngoài tâm.
Câu hỏi của tôi là: Thế th́ sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm bạn à?
Bạn chưa trả lời xong, th́ bạn đă le te nói chuyện khác: Nếu những h́nh tướng huy hoàng tráng lệ, những sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm; th́ đó không phải là cỏi TPCL thực sự để bạn mong cầu văng sinh đến.

Đừng có nếu với nung ǵ, tôi hỏi rằng: những sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm hay trong tâm bạn? Trong hay ngoài? Cứ để cái TPCL của tôi nằm đó, tính sau.
Cũng như thế, tôi hỏi rằng cái làng Mai nhà bạn, nó nằm trong tâm hay ngoài tâm bạn? ###
_______________________________________________________

Tâm bạn đang nóng nảy và mất b́nh tỉnh quá, tôi có nói chưa chắc bạn nhận ra; nhưng dù sao cũng cố gắng, c̣n nước c̣n tát, xin vắn tắt như sau:

"Sum la vạn tượng "là chữ chỉ chung cho tất cả (các cỏi, các loài....), theo kinh, là do thần lực của Tam thế chư Phật thị hiện và tiếp nối bởi nghiệp lực chúng sanh muôn loài, vô ngằn mé ( without boundaries), v́ nó không có thật, nên khi hết duyên nó sẻ tan biến, tuỳ từng tâm thức( do sự diệt độ của chư Phật và đoạn nghiêp của chúng sanh), nhưng cái bản Tâm chư Phật th́ biết rằng sum la vạn tượng này từ bản tâm mà ra chớ không đến từ đâu cả. (Phật nói:" Ta không từ đâu đến, và chẳng về đâu cả ")

Do chúng sanh có bản tâm giống y như Phật, khi chứng đắc như Phật cũng có đầy đủ thần lực lảm như vậy. Tuy nhiên khi c̣n là phàm phu và không hiểu rỏ các Triết lư phật giáo, th́ dĩ nhiên phải nghĩ là sum la vạn tượng nằm ngoài tâm thức và khách quan (objective) v́ họ không có thần lực để thay đổi nó như ư muốn được.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

###Thật là một câu trả lời ăn trớt, ngưới ta có bảo Di Đà và Tịnh Độ ở ngoài tâm hồi nào đâu ?? vậy mà cứ gán ghép là có nói, rồi tự ḿnh trả lời ăn trớt . Thật là buồn cười!!##

Thật là buồn cười, rơ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ông nói gà bà nói vịt. Có 2 câu không thôi mà nhầm với lẫn măi.
##ngưới ta có bảo Di Đà và Tịnh Độ ở ngoài tâm hồi nào đâu ?##
Đúng, đối với "người ta", th́ chỉ có Tịnh Độ trong tâm, và Di Đà trong tự tánh mà thôi, không có ǵ ở ngoài cả.
V́ thế, khi "người ta" nghe tổ Ngẫu Ích niệm một Phật Di Đà nào khác, cầu sinh Tịnh Độ nào khác, th́ "người ta" nói rằng tổ vọng cầu ngoại cảnh.
Tổ mới hỏi ngược lại: thế th́ ông cho Di Đà của tôi, và Tịnh Độ của tôi là ở ngoài tâm, khác với tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ của ông à? Sao tâm của ông lại hạn hẹp đến nỗi có trong và có ngoài như thế?
Khi "người ta" nghe tổ niệm Phật, cầu sinh về Tịnh Độ, th́ họ nghĩ ngay là tổ đi về đâu đó xa xôi. Tổ đă ngộ đạo, nên biết rằng tâm bao thái hư, không có ǵ là ở ngoài tâm cả. Cái Di Đà mà tổ niệm là Di Đà trong tự tánh, cái Tịnh Độ mà tổ mong về là Tịnh Độ trong tâm, không khác ǵ cái Di Đà và Tịnh Độ của "người ta". Chỉ v́ nghe một chữ "về" mà "người ta" đă cuống quít lên mà kêu tổ là người vọng ngoại. Chỉ v́ nghe một chữ "mong" mà "người ta" cuống cuồng lên mà nói tổ là vọng cầu. ###

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đoạn này trong post kỳ trưóc, là văn của bạn post lên ,ai đọc sơ qua đều hiểu ,mà sao bạn lại giải thích ḷng ḍng như trên, tôi quả t́nh không hiểu bạn muốn nói ǵ cả, nên không thể trả lời phần này!
Bạn cố đọc kỷ lại và vắn tắt ư bạn ,tôi hiểu được mới trả lời được.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


###http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
5. Dạy Tống Dưỡng Liên
Hai câu "Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ", đời tranh nhau truyền tụng, nhưng chẳng biết thế nào là tâm tánh. Ôi, Tánh không có đạo lư, nhưng không ǵ là chẳng thuộc trong Tánh. V́ thế, đấng Đạo Sư đă thành Phật từ mười kiếp chẳng ở ngoài Tánh. Tâm không duyên ảnh, nhưng không ǵ chẳng đủ. V́ thế, cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật thật sự ở trong tâm.
Bởi Di Đà tức là tự tánh Di Đà nên chẳng thể không niệm. Bởi Tịnh Độ chính là duy tâm Tịnh Độ nên chẳng thể không sanh về.... Trên th́ từ Văn Thù, Phổ Hiền, Mă Minh, Long Thọ, Thiên Thân, dưới th́ đến các loài ngọ nguậy, bay, ḅ, loài có vẩy, lũ có lông, chỉ có mỗi sự này. ###

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Câu này giống ư tôi nói xưa nay, bạn dẫn lên có ǵ tranh luận đuợc đâu, muốn bài bác ư tôi là sai, phải dẫn đọan văn nào trái ngược lại ư tôi nói mới được.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
###http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
15. Dạy Tạ Tại Chi
Nếu lại có kẻ bảo: "Ngay nơi đây chính là Tịnh Độ, cần ǵ đến Tây Phương?" th́ liền vặn ngay: "Ngay lúc này đă ấm no, cần chi phải ăn cơm, mặc áo? Ngay nơi đây chính là
phú quư, cớ ǵ phải kinh doanh, đỗ đạt? Ngay đây đă là học vấn, cớ ǵ phải đọc sách? Ngay nơi đây chính là đế kinh, cần ǵ phải lên mạn Bắc? Pháp thế gian đă chẳng bỏ được một mảy nào, sao lại muốn bỏ một ḿnh pháp xuất thế?" ##
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Câu này trả lời đợt trước rồi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
###http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang7.htm
169. Thư trả lời cư sĩ Phùng Bất Cửu
6) Phật cho vạn pháp đều là không, sao lại có Tây Phương Cực Lạc thế giới?
Đáp: Vạn pháp đều không chính là những cảnh do Hoặc nghiệp của phàm phu cảm thành, sao lại đem sánh với thế giới Cực Lạc là cảnh do phước huệ của đức Như Lai cảm thành. Kẻ kia cho Tây Phương cũng giống hệt như thế giới này chẳng khác ǵ ư? Dùng phàm t́nh suy lường thánh cảnh, khác nào kẻ thọt nghi “bậc thánh nhân Lục Thông trong một niệm có thể đến khắp hết thảy thế giới, ắt sẽ mệt đến chết!” Lại khác ǵ kẻ ngu cho một vầng trăng in bóng khắp ngàn ḍng sông sẽ nhọc nhằn khôn xiết! Phật gọi đó là Thế Trí Biện Thông, không thể nhập đạo. Chính là kẻ bị Phật quở là ngu si mà vẫn nhơn nhơn tự xưng là trí, há chẳng đáng đau buồn quá đỗi ư?###.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đúng đấy! phải lên án những kẻ dám hạ thấp TPCL, bằng cách đem sánh với thế giới Cực Lạc, là cảnh do phước huệ của đức Như Lai cảm thành, với những cảnh do Hoặc nghiệp của phàm phu cảm thành.
Cảnh do chư Phật cảm thành như TPCL là vô tướng và hằng thường, mà dám đem so sánh với cành hửu tướng vô thường của thế gian ,chứng tỏ là không hiểu ǵ về Phật pháp, dù vô t́nh hay cố ư đêu phạm tội phỉ báng Phật pháp.

Chúc bạn đủ sáng suốt hiểu rỏ các đoạn văn bạn post ,trước khi có ư kiến giúp người khác hiểu về pháp môn TĐ.

3126<--Next   Previous-->3124   View top 40 messages