Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sun Mar 12 18:41:23 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n
Post No:  2774     Reply to:   2773

Đức Như Lai, cũng như chư Bồ Tát, thánh chúng, tổ sư thạc đức, tùy bệnh cho thuốc, tùy căn cơ thời đại mà giảng pháp.

DDu'ng va^.y, nhu*ng ca'c Kinh Kim Cang va` Ba't Nha~ dde^`u la` lie^~u nghi~a Kinh, nghi~a la` loa.i Kinh ghi che'p nhu*~ng su*. tha^.t tuye^.t ddo^'i ma` Pha^.t dda~ no'i theo ca'i tha^'y tru*.c tie^'p dde^'n tu*` tri' tue^. cu?a Pha^.t - no'i ra ca'i cha^n tu*o*'ng cu?a ca'c pha'p , la` nhu*~ng Kinh thuo^.c ve^` Cha^n dde^' , chu*' kho^ng pha?i la` nhu*~ng Kinh thuo^.c ve^` Tu.c Dde^' ma` nhie^`u khi Pha^.t no'i vo*'i y' nghi~a la` dde^? "tu`y be^.nh cho thuo^'c " vi` ca'i tha^'y ddu*o*ng tho*`i cu?a ngu*o*`i pha`m tu.c ma` Nga`i dda~ chi? da.y cho ho. theo ca'ch nhu* the^' ...

Đây nói về bách Trượng Thanh Quy:
'Hầu hết ngũ gia tông phái và những Thiền tăng trong thiên hạ, đă tỏ ngộ cùng chưa tỏ ngộ, đều quy hướng về Tịnh Độ.'

Xin ho?i dda.o hu*~u ra(`ng ca'c tha^`y nhu* Thi'ch -Thanh-Tu*`, Thi'ch-Nha^'t -Ha.nh, Thi'ch-Ti.nh-Tu*` (tu vie^.n Kim So*n CA) mai na`y khi la^m chung co' ca^`u va~ng sanh TPCL kho^ng va^.y ? Ne^'u co' thi` sao ho. kho^ng da.y ca'c dde^. tu*? tu theo Ti.nh DDo^. ngay tu*` ba^y gio*` cho ddu*o*.c vie^.c, ma` la.i co`n ddi da.y cho ha`ng dde^. tu*? ca'ch thoa't kho?i lua^n ho^`i ba(`ng con ddu*o*`ng vu*`a da`i, la.i vu*`a ra^'t kho' kha(n vi` pha?i "va^~y vu`ng bie^?n Gia'o" ( lo*`i cu?a To^? A^'n-Quang ) ?

XTH

2775<--Next   Previous-->2773   View top 40 messages