Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 21 03:11:20 2006
Subject:  2 câu hỏi, Bạn XTH
Post No:  3444     Reply to:   3413

##Câu 1: Tại cơi TPCL biệt lập đó th́ các pháp có c̣n tuân theo luật nhân-quả hay không ? ##
Luật nhân quả không loại trừ cho bất cứ ai. Làm việc lành nên được quả lành.


##Câu 2: Theo Kinh điển đại thừa th́ sau Phật Thích-Ca xuất hiện nơi Sa-Bà sẽ là Phật Di-Lặc xuất hiện, trong khoảng thời gian giữa này tuyệt nhiên sẽ không có 1 vị Phật nào hết, như vậy có phải điều này đă nói lên rằng trước khi Phật Di-Lặc xuất hiện th́ sẽ không có 1 vị Phật nào từ TPCL trở về lại Sa-Bà để độ cho chúng sinh ở nơi đây ? (trong khi đa số các Phật Tử tu cầu văng sanh TPCL th́ đều phát nguyện rằng sau khi họ thành Phật sẽ quay lại sa bà để độ cho chúng sinh ), Phải chăng sẽ không có ai ở TPCL đắc đạo thành Phật trong suốt khoảng thời gian nhiều ngàn năm này, tại sao ?##
Không phải là không có ai đắc đạo giữa khoảng thời gian Phật Thích Ca và Phật Di Lặc. Tôi xin đưa ra 1 ví dụ để dễ hiểu. Như mọi người đều biết ông Einstein đă chứng minh được E=mc2 và được mọi người công nhận là nhà bác học đại tài của thế giới. Vài năm sau, có người khác cũng chứng minh được E=mc2 và muốn mọi người phải công nhận là nhà bác học đại tài như ông Einstein. Liệu mọi người có đồng ư không? Hẳn là không rồi, phải không? Cũng vậy, Phật là người đầu tiên t́m thấy được phương pháp diệt khổ bằng cách tập cho tâm được thanh tịnh, như như bất động. Nếu sau này có người tập được tâm thanh tịnh rồi mong muốn mọi người phải công nhận là Phật và muốn mọi người phải cung kính như là Phật TC th́ mọi người có công nhận không? Không cần trả lời, chắc các bạn đă có câu trả lời rồi phải không? Ngày xưa khi Phật TC c̣n tại thế, mà đă có hàng ngàn người tự cho là đă đạt được Phật quả và đă rời bỏ hội trường Pháp Hoa, th́ ngày nay khi Phật không c̣n tại thế, những người vừa mới đạt được tâm thanh tịnh th́ lại càng dễ dàng tự cho ḿnh là Phật hay Phật sống và mong muốn mọi người công nhận họ như là Phật TC. Đạt được tâm thanh tịnh không phải là thành quả cao nhất, cần phải tiếp tục tu cho đến khi trí tuệ phát sanh. Để giúp mọi người tiếp tục tu sau khi đạt được tâm thanh tịnh, Phật đă nói là không có Phật xuất hiện giữa thời gian Phật TC và Phật Di Lặc. Cho nên một số người đắc đạo sau này hiểu được điều này, nên họ không gọi họ là Phật, mà họ tự xưng là Tổ, Ḥa Thượng, Thiền Sư….
Hy vọng đă giải đáp được thắc mắc của bạn.
HL


3445<--Next   Previous-->3443   View top 40 messages