Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phuớc Lộc         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 17:33:30 2005
Subject:  Xin đọc kỷ lại
Post No:  1944     Reply to:   1942

##Cầu xin chư Phật cho bạn đuợc hoá kiếp khác thành 1 người khác thông minh sáng suốt hơn mới tu thành Phật đuợc##

Bạn PTDT này ư đồ thật đen tối, c̣n muốn gây chia rẻ giữa hàng PT nữa.
Câu trên dĩ nhiên tôi muốn nói là bạn PTDT, v́ nó nối tiếp câu trước đang nói về PTDT, v́ typing thiếu mà thôi. Đáng lư tôi phải đánh máy vầ bạn mới hiểu đuợc, than ôi cho sự thông minh cuả PTDT:
"Cầu xin chư Phật cho bạn PTDT đuợc hoá kiếp khác thành 1 người khác thông minh sáng suốt hơn mới tu thành Phật đuợc"
Phuớc Lộc

1945<--Next   Previous-->1943   View top 40 messages