Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 22:36:37 2006
Subject:  Nghi Vấn Về Sự Đới Nghiệp
Post No:  3143    

Nếu như chúng sanh có thể nương nhờ vào oai lực và bản nguyện của Phật Di-DDà để mà đới được tất cả các nghiệp (gồm cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp) trong đời này và cả những đời trước để có thể thoát khỏi luân hồi , văng sanh TPCL th́ tại sao nơi ấy (TPCL) c̣n có sự khác biệt của công đức tu hành và được thể hiện 1 cách rơ ràng qua 9 phẩm hoa sen ?

Các bạn tin vào chuyện "đới nghiệp văng sanh" có thể giải thích, làm sáng tỏ nghi vấn này không ?

Xin chờ được nghe,

XTH


3144<--Next   Previous-->3142   View top 40 messages