Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 13 23:19:12 2006
Subject:  Phổ Độ / gửi Người Bạn Sen
Post No:  3124     Reply to:   3120

##Tôi là người độn căn, là thuộc về ngu không Thông Minh, nhưng ích nhất biết được thời thế, sự ấp lực khổ sở của sự phiền năo đói với sức lực một ḿnh Tôi không thể nào diệt và giải thóat nên Tôi nghe lời Phật dạy. Có lẽ là Bạn Thiền Sinh thuộc hạng Thượng căn.##

Bạn chẳng phải là hàng hạ căn, mà bạn Thiền Sinh kia vị tất đă là hàng thượng trí. Hạng thượng trí như Văn Thù, Phổ Hiền,... mà c̣n phải niệm Phật Di Đà cầu sinh Tịnh Độ như thế, th́ chắc là phải hổ thẹn với bạn Thiền Sinh. Bạn Thiền Sinh không cần đi đâu cả, ngồi yên một chỗ, Tịnh Độ là đây, vọng cầu về Tịnh Độ như mấy ông Văn Thù Phổ Hiền làm ǵ.

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
7. Dạy ưu-bà-di Tịnh Kiên
Người cực thông minh lại bị thông minh làm cho lầm lạc, cho nên chẳng thể niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trái lại, kẻ ngu, đàn bà chịu chán nỗi khổ Sa Bà, sâu xa cầu xuất ly. Thế mới biết rằng: Kẻ thông minh kia đúng là ngu si, c̣n người ngu si đây lại chính là đại trí huệ. Tốt xấu dễ phân, chớ tự lầm lẫn!
Thường thấy những kẻ dốt nát, dối trá, đại ngôn, dối đời giả danh thiện tri thức, gặp kẻ tiều phu, nông phụ ngu độn, chất phác cũng dạy tham thiền, đẩy qua kéo lại, rồi tự vỗ tay. Những người chất phác ấy lầm tưởng là thật, phá hoại thiện căn. Rốt cục, tham thiền tham chẳng tới, niệm cũng niệm chẳng thuần, chỗ đặt chân chẳng ổn, tâm t́nh bàng hoàng. Ôi! Chẳng đáng thảm sao!
Tôi khuyên bà: Nhằn đinh, nhai sắt, tin chắc vào Tây Phương, phát nguyện khẩn thiết, tŕ giới, tu phước để hỗ trợ. "Không Thiền có Tịnh Độ, vạn người tu vạn người đắc, chỉ cần thấy Di Đà, lo ǵ không khai ngộ". Đấy là lời phán định ngàn đời [đúng thật], bà chớ nên nghi. Hạng tà sư không biết xấu hổ kia dám vu báng thánh hiền đời trước, dám tự tiện thay đổi, chỉ càng lộ rơ ác kiến của họ mà thôi. Sao lại dám thay đổi lời phán định của cổ nhân!

31. Thư gởi Đinh Liên Lữ
Một môn Tịnh Độ hữu danh vô nghĩa đă lâu! Cư sĩ chú trọng tu hành thực tiễn, làm gương mẫu cho cả Tăng lẫn tục. Đấy chính là được quang minh của đức Di Đà chiếu rạng vậy. Nhưng đời mạt thường coi rẻ pháp môn này là pháp dành riêng cho căn cơ Trung, Hạ, chẳng biết nó là pháp chí viên, chí đốn, lợi khắp ba căn. Hăy nên nghiền ngẫm, suy nghĩ kỹ càng hai cuốn Diệu Tông Sao và Tây Phương Hiệp Luận, mới ḥng phá được cái kiến chấp tà vạy ấy!

3125<--Next   Previous-->3123   View top 40 messages