Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tín nử         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 23:34:52 2006
Subject:  Goi ban PTDT
Post No:  3234     Reply to:   3232

Thân gởi PTDT
,
##Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t

PTDT
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.##

T́m Ai viết 3 câu trên sẻ cho bạn biết Phật tánh là ǵ?
Nếu không hiểu nửa th́ đành chịu, cứ thượng đài đấu vơ nửa đi, sẻ gặp cao nhơn truyền đạo.
Trong khi chờ đợi, nhớ tịnh tâm niệm Phật và ǵn ngủ giới để Tâm định ,đôi khi sẻ thấy PT trước mà không cần thầy dạy đó. Cố gắng t́m sẻ gặp.
Tín nử.

3235<--Next   Previous-->3233   View top 40 messages