Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HK         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 23 22:59:21 2006
Subject:  Gui ban PS/Kinh ADDP
Post No:  3454     Reply to:   3452

Gui PS,
Kinh A Di Đà là từ kim khẩu của Phật giảng nói lư vi diệu không cần phải thưa thỉnh. Các kinh điển khác phải có người thưa hỏi Phật mới nói ra; chỉ riêng Kinh A Di Đà này là không có ai thưa hỏi, Phật tự nói ra. Tại sao thế ? V́ nghĩa lư kinh này rất huyền diệu, trí huệ của hàng Thanh văn không thể đạt đến dược, tất cả hàng Bồ tát cũng không thể hiểu rơ, cho nên không có nhơn duyên người thưa hỏi về pháp môn Tịnh độ. Chỉ v́ pháp môn này đáng được nói ra, cho nên Đức Phật xem thấy căn cơ thành thục bèn tự nói kinh này. Kinh này v́ thế rất trọng yếu trong Phật giáo.

Tại sao kinh này lại rất trọng yếu ?

Khi Phật pháp sắp diệt, diệt trước nhất là Kinh Lăng Nghiêm, v́ tất cảa vương đều rất sợ chú Lăng Nghiêm. Sau Kinh Lăng Nghiêm diệt, các kinh khác lần lượt diệt theo. Lúc bấy giờ dù có giấy đi nữa, nhưng trên giấy không có chữ.. Sau cùng chỉ c̣n Kinh A Di Đà lưu lại thế gian 100 năm để hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thôi Nhưng rồi Kinh A Di Đà cũng diệt đi, chỉ c̣n sáu chữ hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật" lưu lại trên thế giới này hơn 100 năm nữa. Nhờ sáu chữ hồng danh này mà rất nhiều người được độ, có đến số vô lượng vô biên. Sau đó, trong sáu chữ hồng danh lại mất đi hai chữ "Nam mô", chỉ c̣n "A Di Đà Phật" lưu lại 100 năm nữa, sau đó Phật pháp mới diệt hẳn. Kinh này diệt sau cùng nên là kinh rất trọng yếu trong Phật pháp.

HK

3455<--Next   Previous-->3453   View top 40 messages