Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 17 00:13:20 2006
Subject:  Gui ban Thie^`n sinh / Post 3153 / Chia re~
Post No:  3156    

##Tự ḿnh không hiểu lời người khác ,rồi gán ghép, nhằm mục đích gây sự chia rẻ giữa các pháp môn, các Phât tử, khích bác cho cải nhau xem chơi , chẳng mang lại một ích lợi nhỏ nào cho bạn, và bạn biết vướng tội ǵ chăng theo kinh nhân quà?
Mong bạn nói khách quan và đừng gán ghép gây chia rẻ, v́ qua một vài câu hỏi của bạn, tôi đă thấy rỏ ẩn ư bạn (negative notion). Nếu bạn c̣n tiêp tục gây chia rẻ giữa các pháp môn, tôi sẻ ngưng tất cả các cuộc bàn cải với bạn##
To^i le^n die^~n dda`n na`y tu+` la^u nhu+ng chu+a bao gio*` chia re~ Pha^.t tu+?, chu+a bao gio*` che^ bai lo^'i tu ho.c cu?a ai, chu+a bao gio*` no'i Pha'p mo^n cu?a nguoi kha'c la` kho^ng ddu'ng. Co`n ra^'t nhie^`u nguoi tu+. cho mi`nh la` tha^'u hie^?u cao xa ve^` Thie^`n, du`ng ly' lua^.n kho^ng vu+~ng cha('c cu?a Thie^`n dde^? ba'c bo? TPCL cu?a nguoi tu Ti.nh ddo^., va(.n me'o chu+~ nghi~a trong kinh Di Da`. Kho^ng bie^'t ai la` nguoi chia re~.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't

3157<--Next   Previous-->3155   View top 40 messages