Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Huong di         Reply   Post Message
Date: Wed May 10 19:38:46 2006
Subject:  Man rang ma nhu rua, khong muon thanh Phat?
Post No:  3019     Reply to:   3016

Ban viet nhu ri: Giả sử đang khi ta niệm Phật, bỗng Tổ Đạt Ma hiện ra bảo phải bỏ Tịnh tu Thiền có thể liền giác ngộ th́ cũng từ tạ không dám tuân lời. Hay dù đức Thích Ca hiện thân bảo có pháp môn khác hơn Tịnh Độ, dạy ta phải bỏ niệm Phật để tu môn kia, ta cũng đảnh lễ mà từ khước. Giữ vững như vậy, mới gọi là ḷng tin sâu chắc."##

Man rang ma nhu rua; tu muon thanh Phat ma co Phat goi cho thanh Phat, ma tu choi, man rang khong?Cung nhu ban PS mua ve so, nay duoc thong bao trung 1 trieu dong, ban co tu choi khong? Nhu ri toi doan ban co benh tam than day rua! lo chua ben roi hay tu tiep.

3020<--Next   Previous-->3018   View top 40 messages