Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Jan 11 19:19:08 2006
Subject:  Saigon IP Telecom / bạn Tu Hai
Post No:  2564     Reply to:   2559

Cám ơn bạn Tu Hai đã chia sẻ với chúng tôi cái website này.

Bạn không dùng dấu sắc huyền hỏi ngã nặng, nên tôi không biết tên bạn là gì. Tu Hai nào? Có phải Tu Hai nà không?
"Khí thiêng khi đã về thần,
Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng
Trơ như đá vững như đồng
Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng rời
............
Trong vòng tên đá bời bời
Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ"
(Đoạn Trường Tân Thanh)

2565<--Next   Previous-->2563   View top 40 messages