Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Muốn rỏ         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 31 00:26:06 2005
Subject:  không biết đuờng trả lời
Post No:  2193     Reply to:   2192

##Đúng, tôi có nói là kinh Lăng Nghiêm khó hiểu. Khó hiểu phần t́m cái tâm, khó hiểu phần dẫn chứng 50 loại ma, và khó hiểu nốt phần các vị Bồ Tát, Thánh Chúng tŕnh bầy lối tu hành của ḿnh.
Đúng, tôi có dẫn chứng kinh Lăng Nghiêm. Dẫn chứng không phải v́ tôi đă đọc tới phần đó trong kinh. Tôi dẫn chứng là v́ chư Tổ đă riêng lựa ra cái chương đó, để khuyến tiến hàng hậu sinh chúng ta tu Tịnh Độ. Chuơng đó là chương "Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật". Không phải là người hằng tu niệm Phật th́ không biết. Chứ ai tu Tịnh Độ th́ không ai là không biết cái chương này cả. ##

Trong 3 cuốn kinh lăng nghêm-phap hoa -hoa nghêm th́ trong mỗi cuốn bạn chỉ chấp nhận 1 phần nói về A di dà thôi- c̣n bỏ mấy chapters kia, tôi chưa thấy ai học phật như bạn. đọc một cuốn sách chỉ lưạ chapter ḿnh thích, nếu ai hỏi sách đó đại ư là v́, th́ chỉ dẩn chứng 1 chuơng ḿnh thích là đủ rồi. Đọc kinh vậy nếu bạn làm thầy giảng PT hỏi th́ không biết đuờng trả lời, xin các PT khác cho ư kiến về cách đọc kinh cuả bạn PS có đúng không

2194<--Next   Previous-->2192   View top 40 messages