Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Đức          Reply   Post Message
Date: Wed Oct 26 16:01:03 2005
Subject:   goi "Chưởng môn Nhạc bất Quần"
Post No:  2074     Reply to:   2073

Chưởng môn Nhạc bất Quần,
Vạn Đức là đại thí chủ của phái Hoa Sơn xin thông baó chưởng môn NBQ rỏ:
Lệnh đồ là Tả sứ Hộ Pháp PTDT (mỷ lai Reader) đưọc chưởng môn cho xuống nuí để xiển dương và làm rạng rỡ cho môn phái Hoa Sơn.
Không ngờ vì bản tính ngu dốt và hung hăng, ban đêm hắn bịt mặt đồỉ tên là "Mỹ lai Reader" đi làm những hành vi vô đạo bất lương trộm cắp. Vì hắn hung hăng chửi bới những người vô tình hay cố ý nói trái lại đuờng lối cuả Nhạc chưởng môn, nên mọi người mới biết tung tích hắn là đồ đệ của Nhạc B Quần chường môn. (Nếu đây là đời sống thật bên ngoài thì những người đó mồ đã xanh cỏ rồi; vì hắn sẻ cho thủ hạ ám toán để bịt miệng.)
Nếu trong 3 tháng Chưởng môn không chịu thâu tên hung đồ này về nghiêm trị thì Vạn Đức này sẻ gởi thiếp khắp Võ lâm báo về hành vi vô đạo cuả tên này, đồng thời báo cho Lệnh Kỳ haỏ hán xin Minh chủ phát lệnh tầm nả tên mỹ lai Reader này về trị tội.
Và tôi củng sẻ cắt phần trợ cấp dành cho phái Hoa Sơn trong 3 tháng để cảnh cáo.
Đaị thí chủ cuả Nhạc bất Quần,
Tài phú Vạn Đức thông báo

2075<--Next   Previous-->2073   View top 40 messages