Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người Bạn Sen         Reply   Post Message
Date: Mon Jun 12 11:04:56 2006
Subject:  Kệ Niệm Phật
Post No:  3109    

Kệ Niệm Phật

Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại SưTự Tánh Di Đà, Di Đà Tự Tánh
Chấp Tánh bỏ tu, nhân đó thành bệnh.
Phật chẳng ngoài Tánh, Tánh có Phật trong.
Như nước gặp nước, như không hợp không.
Phật ở trong Tánh, Tánh há ngoài Phật,
Vốn tự viên dung, làm sao cách ngại.
Cực Lạc - Duy Tâm, Duy Tâm - Cực Lạc,
Rời độ luận tâm, rơ ràng lầm lớn!
Duy Tâm - Cực Lạc, Cực Lạc - Duy Tâm,
Núi tự cao cao, nước tự sâu sâu.
Chưa rơ duy độ, sao đạt duy tâm,
Vũ Phu đâu ngọc, Du Thạch chẳng vàng.
(Vũ Phu: tên một loài đá giống như ngọc;
Du Thạch: cái vân đẹp nhất trong ngọc đá)
Muốn hiểu duy tâm, nên rơ duy độ,
Sáng tỏ giữa đêm, ngày lại chẳng lộ.
Chín phẩm sen báu, tại ḷng bàn chân.
Di Đà chẳng niệm, cô phụ chính ḿnh.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm
Nếu tín tâm thâm, Phật càng thâm
Mắt mộng chưa mở, t́nh loạn đuổi,
Từ quang thường chiếu cơi u trầm.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng ḷng
Tuyệt diệu viên âm, nghe hiện kim.
Sao có biết bao “si hán tử”
Vẫn lấy lá úa bỏ vàng ṛng.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm,
Núi tự cao chừ, nước tự sâu
Chẳng phải cung thương bao khúc điệu
Chung - Kỳ vị tất đă tri âm.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm,
Cửu Pháp - tàng khai, thâm lại thâm
Vạn luận ngàn kinh đều nói hết
Rơ ràng đề mục chỉ như kim. (hiện giờ)

Một thanh Phật hiệu, một thanh tâm,
Lá tốt là do tự rễ sâu.
Chi cậy gió Đông về khẽ thổi,
Ưu đàm hương vẫn nức ṭng lâm.

Một thanh Phật hiệu, một thanh tâm,
Hướng thượng toàn đề nhập tủy thâm
Lâm Tế, Đức Sơn như chửa thấu,
Để rồi Trượng hét rộn thiền lâm.

Ta Bà uế độ: duy tâm uế,
Cực Lạc hương nồng: tự tánh hương,
Chẳng hướng tông này suy thấu triệt,
Th́ sao t́m thấu chốn Tây Phương.

Nói đến Liên Bang mưa lệ rơi.
Diêm Phù nẻo khổ đáng thương thay!
Thế gian, xuất thế suy cùng khắp
Chẳng niệm Di Đà biết niệm ai?

Si mê một niệm đọa Ta Bà.
Trường kiếp trầm luân biết phải là!
Uế độ muốn xoay thành Tịnh độ,
Toàn thân chuyển niệm Phật Di Đà.

Yên phần giữ phận thái b́nh Tăng,
Liễu tử thoát sanh chưa từng khước.
Chỉ nguyện danh đề trong nhụy phẩm,
Nào mong cao vọng đến truyền đăng

Nói đến vô thường những năo ḷng,
Trăm năm chỉ thoáng biết chi làm?
Chỉ mong Từ phụ giữ ḷng thương,
Cho cành sen nhỏ cũng cam ḷng.

Tṛn phát ba tâm, tâm lại thiết,
Chỉ hoài một niệm, niệm càng kiên.
Suốt đời chẳng khởi ḷng chi khác,
Chỉ dốc gieo mầm thượng phẩm liên.

Học đạo nay đà bốn chục niên,
Đường về quê hăy y nhiên.
Chuỗi tṛn trăm tám luôn lần măi
Tâm - Phật - Chúng sanh nhứt quán xuyên.

Di Đà, tự tánh lưỡng tương đương
Cùng chuyển cùng che chẳng ngại chương.
Niệm đến viên dung chẳng chỗ trệ,
Th́ là ngửi được ngẫu hoa hương.

Khẩn thiết niệm như cứu cháy đầu,
Ta Bà nào phải ở hoài đâu.
Nay buông tay tức về ngay đó,
Sánh với tiền Hiền kém chút thôi.

Một niệm Hồng danh, một đóa sen,
Thanh thanh lưu xuất tự trong tâm.
Chỉ sao niệm niệm cho tương tục,
Chẳng sợ Di Đà chẳng hiện tiền.

Tôi niệm Di Đà có khóa tŕnh,
Sớm chiều mười vạn niệm phân minh
Muốn sao đến chết thường như vậy,
Tịnh nghiệp ai lo thành chẳng thành.

Cố hương biền biệt trải qua bao,
Thống thiết trông về măi khát khao.
Ḿnh niệm Di Đà, Ngài niệm lại,
Cha - Con bảnh tánh cùng tương giao.

Một A Di hết lại Di Đà,
Ngoài niệm đó th́ chẳng biết chi.
Lần chuỗi niệm hoài cho chuỗi đứt,
Cơm thơm, rau chín đă lâu rồi.

Tăng quê này chuyên tu Tịnh Nghiệp,
Đến đây xin khách rủ hồng trần.
Thế gian có biết bao nam tử,
Chẳng biết đường Tây rất tối chân.

Tâm thường cơm cháo một nhàn tăng,
Luật, giáo, thiền tông thảy chẳng năng
Phật hiệu sáu thời thường mật chuyển,
Nhất tâm bất loạn rốt chưa từng.

Tịnh Độ duy tâm biết chỉ tôi,
Người mê đường rẽ dắt xa xôi.
Cố hương về được, về ngay đó,
Kim sắc hoa khai chánh lúc này.

Duy tâm Tịnh độ mấy người tu?
Sáu chữ Hồng danh phải khẩn tŕ;
Măi tới thủy cùng sơn tận xứ,
Lạc Bang chẳng cách một hào ly.

Sóng yên trăng hiện, chưa hoàn hảo,
Đất ấm hoa khai, dụ thật hay.
Phật hiệu nhất thanh, sen chín phẩm.
Thấp cao phần vị thuộc do ai?

Cùng với Di Đà có túc duyên,
B́nh thường hiện rơ măi như nhiên.
Bằng như chẳng đoạn trần duyên niệm,
Th́ phụ trân tŕ đại bảo liên.

Duy tâm đủ tạo lư phân minh,
Chín phẩm liên hoa bởi niệm thành.
Thử giở Kim Kinh nghe giảng thuyết,
Câu câu cùng một lư tương đương.

Bốn cơi đâu từng khác cơi đây,
Ba thân đích thật chính thân này.
Thân - cơi vốn là xuyên nhất quán,
Mỗi lần cử niệm, mỗi lần thân.

Sáu chữ Di Đà niệm tựa ngây,
Giống như đă chết chỉ chưa mai. (chôn)
Cảnh Ta Bà lắm sanh oan nợ,
Quyết phải trở về Tịnh độ thôi!

Cắt đứt duyên trần chẳng thiết chi,
Toàn thân dốc sức niệm A Di.
Ta Bà chán lắm luân hồi khổ!
Sớm hướng Liên tŕ chiếm một chi. (1 cành sen)

Mười vạn Di Đà niệm đă xong,
Đỉnh đồng trước án vẫn xông hương.
Áo y c̣n đắp nhưng mơ thiếp,
Hồn mộng du về thăm cố hương.

Một đóa hoa hàm một thánh thai,
Trên ghi tên tuổi thật kỳ thay!
Xưa nay nhân quả từ tâm hiện,
Lư ai đành rành chớ khá nghi.

Hồng danh sáu chữ: Thủy Thanh Châu,
Tấc dạ trong ngần, ưu lự thôi.
Mát mẻ đây chừ ǵ sánh được?
Giữa đời vạn dặm ánh trăng soi.

Đă, đang, sẽ nguyện; đă, đang sanh,
Phật đích thân truyền dạy chúng sanh.
Cớ chi ta Bà hoài quyến luyến,
Tự cam khổ lụy, chuộng đa t́nh!?

Trích "Mộng Đông Thiền Sư Di Tập"

Tỳ Kheo Thích Nguyên Thành dịch


3110<--Next   Previous-->3108   View top 40 messages