Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  bàngquan         Reply   Post Message
Date: Sat Nov 26 23:28:06 2005
Subject:  Phật độ?
Post No:  2368     Reply to:   2365

Bạn đọc kinh và giảng kinh y như người ta đọc tiểu thuyết kiếm hiệp hay t́nh cảm không bằng. Đọc giaó lư hay kinh xưa phải biết phân biệt đâu thật đâu giả , tam sao thất bổn , ngoài ra c̣n phải hiểu cái ẩn dụ, cái huyền nghĩa, chớ không thể hiêủ như tiểu thuyết thường t́nh được.
Phải căn cứ vào 3 trụ cột và các luật sau đây để đọc kinh và hiểu kinh mới được:
1- Vô thường(permanent)
2- Vô ngă (non-seft)
3- Niết bàn (nirvana)
Ngoài ra phải để ư bài pháp có phù hợp (according to) với : luật nhân quả, 4 diệu đế, 8 chánh đaọ, 12 nhân duyên và....v.v. Nếu ai nói bất cứ pháp lư PP phải không được ra ngoài hoặc trái với các quy luật trên. Và suy diễn cũng phải theo quy luật này , chớ không đuợc theo ư riêng cuả ḿnh (personal ideas)

Xin dẫn chứng một số huyền nghiă các đoạn văn mà bạn đă hiểu sai như sau:


##Thiện hữu lại bảo: 'Nếu ông không thể nhớ Phật th́ hăy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật âm thanh liên tiếp nhau cho đủ mười niệm.' Người ngu ác kia vâng lời hết ḷng xưng danh, nên trong mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong tám mươi ức kiếp##.

Ư kiến: Để ư chữ “Chí tâm”; có nghiă là “strong mindfulness” có nghiă là ngộ ra: đối với PP tu có thể "hàng ngàn kiếp vẫn không" , nhưng chỉ cần "1 sát na" đă ngộ; và khi đă ngộ” tức tâm, tức Phật”, th́ cái nghiệp ngàn thuở bổng tiêu tan chốc lát trong tâm thức (nghiệp xấu -tốt là nghiệp sinh diệt chớ không cố định)

##Khi hoa sen nở ra, kẻ ấy thấy Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng Đại Bi v́ ḿnh nói Thật Tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đương nhơn nghe pháp rồi tự nhiên vui vẻ, phát tâm Vô Thượng Bồ Đề##.

Ư kiến:" Hoa sen nở= tâm đă ngộ" . Thật tướng các pháp đă thấy (ngộ )là thấy Phật (Kim cang)

##Người dù nghiệp nặng bao nhiêu mà biết ăn năn chí tâm niệm Phật th́ cũng được Phật tiếp dẫn, ví như tảng đá to được thuyền chở qua bờ bên kia. Kẻ nghiệp tuy nhẹ mà không niệm Phật, khi mạng chung sẽ tùy nghiệp chịu khổ luân hồi, ví như hạt cát bị ch́m, bởi không thuyền chuyên chở##

Ư kiến: Nghiệp nặng nhẹ đều là "sinh -diệt". Nặng mà ngộ đuợc ” tức tâm, tức Phật” th́ đắc, nghiệp ngàn thuở bổng chốc tiêu tan; nghiệp nhẹ mà chưa Ngộ th́ vẫn c̣n trong ṿng sinh tử luân hồi.

##Sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung biết niệm Phật, là do từ trước họ đă có căn lành, phước đức, nhân duyên, nên mới được gặp thiện tri thức, mới khởi ḷng tin tưởng và phụng hành. Đó là việc cầu may trong muôn một, đâu phải mỗi người đều được như thế?##

Ư kiến: Đ ó là tu ức ki ếp, ngộ nhất thời; trong PP thời gian tu không phải là yếu tố quyết định sự chứng ngộ.

##Chừng ấy dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện tri thức đứng vây quanh cũng không làm thế nào cứu được, và thần thức ông sẽ tùy theo nghiệp đi vào chốn tam đồ, bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ, biết có c̣n được nghe danh hiệu của Phật như ngày nay chăng?##

Ư kiến: Luật nhân quả, không ai có thể ban ân hay trừng phạt trên đường tu niệm cuả chúng sanh- trừ phi do nghiệp lực cuả họ. Nghiệp Vô minh (không thấy Tánh các pháp) là Gốc của muôn nghiệp dữ khác.

##Dạo này, các bạn, như bạn XTH, cho rằng TPCL và Phật A Di Đà không thể có được v́ không theo luật nghiệp nhân quả báo, và không thuộc hệ thống tư duy của Phật Pháp. Tôi lấy làm buồn cười. Phật mà không theo hệ thống tư duy của giáo pháp ḿnh, th́ c̣n dạy ai được nữa.##

Ư kiến: Nếu hiểu TPCL như một cảnh có h́nh tướng , có thưởng có phạt, có đi có đến như bạn đă nghĩ, th́ bạn XTH hoàn toàn nói đúng. TPCL chỉ xuất hiện trong tâm thức hành giả nào mơ ước nó mà thôi. Nên quan niệm nó là một trạm tạm dùng làm điểm tựa cho PT nào "chưa ngộ Tánh pháp giới" và chỉ khi nào Ngộ tánh và sau đó tu tiếp mơí thành Phật mà thôi( áp dụng chung cho tất cả pháp môn chứ không dành riêng cho người tu Thiền đâu).

##Các bạn trong đây, chắc cũng đă tụng hay xem qua kinh Pháp Hoa. Trong kinh, đức Phật có thọ kư cho các đệ tử thành Phật trong tương lai. Nói rằng: ông đó sẽ thành Phật hiệu là như vầy, ở cơi nước như vầy, thọ lượng là bao nhiêu, chính pháp tượng pháp trụ thế là bao lâu, vân vân và vân vân##

Ư kiến: Trong phần Thọ kư, dụ cho tất cả chúng sanh (human beings) ai quyết tu đều có thể thành Phật cả (từ rồng cái cho đến kẻ nghiệp ngủ nghịch như Đề bà đạt ta..v.. đều có thể thành Phật) v́ Phật tánh (Budha-nature) đều như nhau.

##Đây là phần nói khi đức A Di Đà nhập Niết Bàn:
"Đức Phật dạy: “Thiện-nam-tử: Đức Phật A-Di-Đà, thọ mệnh vô-lượng trăm ngh́n ức kiếp sẽ có khi chung cực (nhập Niết bàn). Thiện-nam-tử! Tương-lai với kiếp số xa-xôi không thể tính được, đức Phật A-Di-Đà sẽ nhập Niết-Bàn. Sau khi nhập Niết-Bàn, chính-pháp tồn-tại ở đời bằng với thọ-mệnh của Phật.##

Ư kiến: Chữ "Niết bàn" chỉ cho chơn tâm cuả hành giả đă đạt đến chơn lư sau cùng (Phật), chớ đâu phải là nơi chốn để đi để đến. Nếu không hiểu đuợc "Niết bàn = Chơn tâm sáng tỏ", th́ không khi nào bạn dám đọc kinh Kim Cang- Bát nhă (mẹ cuả các kinh PP) v́ càng đọc càng không hiểu và phát cáu giận những ai nêu vấn đề mà bạn cho là trưừ tượng này. Thật ra mỗi lời Phật nói trong 2 kinh đó đều chỉ cách thực hành chớ không phải lư thuyết suông đâu.

##À, thế là đức A Di Đà thọ mệnh có ngằn mé, cơi TPCL cũng có khí số, chứ đâu có phải là vô cùng vô tận, để cho ḿnh kéo dài muốn tu đến bao lâu mới xong th́ xong được đâu.
Th́ hẳn rồi chứ lị. Chưa chi mà đă tính bài lươi huyền rồi. Ai có rỗi thời giờ mà chờ ḿnh ngồi chơi xơi nước bao giờ. Bộ nghe nói vô lượng th́ ḿnh cứ tà tà, gọi là "take your time", bao giờ xong th́ xong, cần chi tu cho gấp. Dạ thưa không có ạ. Ngu thật sự, học măi không vào, th́ Phật c̣n chờ. Chứ thông minh mà lươi huyền th́ không ai chịu nổi cả.##

Ư kiến: Bạn tu ngộ hay không là tuỳ bạn có hiêủ lời Phật giảng không? Chẳng có ai chờ hay độ hoặc ban đặc ân cho bạn mau thành Phật được. Nên nhớ "nghiệp Vô minh là nguồn gốc của muôn Ác nghiệp".

Kỳ này tôi phạm phài 1 đại kỵ có thể làm bạn nổi giận nưă : đó là dám cà gan bàn về Chơn tâm, Phật tánh..v..v. , (tôi hiểu rỏ không phải ai tu, đều có thể hiểu dễ dàng trọng điểm này). Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu bạn hiểu rỏ được trọng điểm này, tư duy bạn sẽ hoàn toàn đổi mới và bạn bổng nhận ra rằng: những kẻ hay chỉ trích ư kiến ḿnh xưa nay, không phải là ghét bạn, mà là ư muốn giúp bạn đó, nương theo các duyên nghiệp từ tiền kiếp chớ không ngẫu nhiên đâu.

2369<--Next   Previous-->2367   View top 40 messages