Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Ðăng         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 26 17:42:36 2005
Subject:  Cho Thỉnh Free Phim Truyên Nghịch Duyên
Post No:  2077    

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Ðăng có một số Phim Truyện Phật Giáo "NGHỊCH DUYÊN" xin gởi tới cúng dường qúi đạo hữu .
Xin liên lạc [email protected]
Minh Ðăng sẽ gởi FREE (including shipping) cho qúi đạo hữu.
Minh Ðăng xin kính chúc qúi đạo hữu "TÙY TÂM MÃN NGUYỆN, PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM, THA NHẬT ÐẮC A DI ÐÀ THỌ KÝ."
Nam Mô A Di Ðà Phật.
MD

2078<--Next   Previous-->2076   View top 40 messages