Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 26 18:22:35 2005
Subject:  Gửi bạn Diệu Hỷ
Post No:  2079     Reply to:   2068

Gớm, bạn ở mãi tận bên quê nhà, mà bạn cũng lí lắc đùa nghịch thế hả. Mình đùa vừa vừa thôi, coi chừng bọn trẻ con, tụi nó không rành tiếng mẹ đẻ, nó đọc chữ nọ xọ ra chữ kia, nhìn gà hóa cuốc, nó lại nói rằng liền bà nhớn đầu rồi mà còn nghịch như trẻ con như chúng nó, mất công tụi nó bối rối tâm thần.

Bạn Diệu Hỷ à, trên cái diễn đàn này, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, chứ có ai hơi đâu mà điều khiển. Trông nom chăng thì chỉ có cái ông webmaster thôi. Thật dễ lắm bạn à, bạn thấy cái post nào mà chả ra cái thể thống gì, thì bạn cứ ấn vào cái nút "next" để xem cái sau. Ai mà có thời giờ nói với những người mà mình không muốn nói chuyện.

2080<--Next   Previous-->2078   View top 40 messages