Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 16 21:55:03 2006
Subject:  Có Thiền Có Tịnh Độ / bạn TTKH
Post No:  3154     Reply to:   3141

##Bạn bảo tu 2 môn như "hổ thêm cánh" làm tôi nhớ 1 bài giảng của HT Thanh Từ có nói người tu 2 môn Thiền Tịnh cùng lúc giống như một anh chàng gấp qua sông, ra bến nhảy 2 chân xuống 2 chiếc xuồng khác nhau cho mau tới bến, chẳng dè lật ùm xuống sông. Do đó HT có khuyên tu môn nào, chuyên cần chỉ một môn thôi, ôm đồm 2, 3 môn cùng lúc th́ giống như anh chàng đi 2 xuồng cùng lúc nói trên. Ban thử giải thích xem , kẻo người mới vào tu tưởng thiệt nghe lời bạn là xuống vực thẳm hết th́ bạn mang tôi nặng lắm đó.##

Bạn nói rằng HT Thanh Từ giảng như rứa, mà bạn chưa bao giờ nghe tới phép Song Tu hay sao? HT có nghe tới lối tu đó hay không th́ ngu tôi không thể biết được. C̣n chuyện bạn chưa nghe tới lối Song Tu, th́ chắc cũng na ná như tôi không biết rằng có vị tăng Phật Giáo nói rằng kinh A Di Đà và kinh Thủ Lăng Nghiêm là do đời sau thêm thắt chế biến chứ không phải do từ kim khẩu đức Thích Tôn thuyết ra.

Người nào nghe lời tôi mà rơi xuống vực thẳm th́ đâu phải là tội của tôi, oan cho tôi lắm. Có phải là phép tu mà tôi thêm thắt chế biến ra đâu? Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư, bậc tiền bối của HT Thanh Từ chủ trương đó.
Tổ Vĩnh Minh chắc lật ùm xuống sông, uống nước śnh bụng rồi. Không biết HT Thanh Từ có cách nào nhẩy xuống sông cứu ngài lên được không?

http://www.niemphat.net/thanhhien/dienthodaisu.htm

Đại Sư lại v́ người đương thời c̣n phân vân giữa Thiền và Tịnh, chưa biết tu môn nào được kết quả chắc chắn, nên làm kệ Tứ Liệu Giản để so sánh sự lợi hại như sau:

Có Thiền không Tịnh Độ
Mười người, chín lạc lộ
Ấm cảnh khi hiện ra
Chớp mắt đi theo nó.

Không Thiền, có Tịnh Độ
Muốn tu, muốn thoát khổ
Văng sanh thấy Di Đà
Lo ǵ chẳng khai ngộ?

Có Thiền, có Tịnh Độ
Như thêm sừng mănh hổ.
Hiện đời làm thầy người
Về sau thành Phật, Tổ.

Không Thiền, không Tịnh Độ
Giường sắt, cột đống lửa!
Muôn kiếp lại ngàn đời
Chẳng có nơi nương tựa.

Thiền Tịnh song tu nào có bí ẩn ǵ đâu. Thay v́ ngồi Thiền, dẹp bỏ muôn duyên, giữ tâm lắng đọng, th́ ḿnh dùng 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật như câu thoại đầu. Niệm sao cho một ḷng không loạn, mưa không lọt gió không vào. Thế th́ có khác chi đại định của Thiền Gia. Khi xuất thiền, th́ hồi hướng hết thẩy công đức, phát nguyện cầu Phật tiếp dẫn văng sinh Cực Lạc.

Bạn há không nghe bản nguyện của Phật A Di Đà ư?

http://www.niemphat.net/Kinh/KinhVoLuongTho/kinhvoluongtho_thuong.htm

Điều nguyện thứ mười tám: Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương dốc ḷng tin tưởng, muốn sinh về cơi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện th́ con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê chính pháp.

Điều nguyện thứ mười chín: Nếu con được thành Phật mà chúng sinh mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc ḷng phát nguyện, muốn sinh về cơi nước con, tới khi thọ chung mà con chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy th́ con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

##phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc ḷng phát nguyện, muốn sinh về cơi nước con,##

Tu các công đức nghĩa là tu các hạnh khác, rồi thẩy đều hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ, cầu Phật tiếp dẫn văng sinh.

Tổ Thiền Tâm bên Việt Nam ta cũng chủ trương Mật Tịnh Song Tu. Khi lâm chung, ngài dự biết thời khắc, khi nào Phật tới rước, ngồi ngay ngắn mà hóa.

Tổ Ấn Quang cũng khuyên đồ chúng niệm Phật A Di Đà và niệm cả Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tổ Thiện Đạo th́ lại chủ trương chuyên tu một môn Tŕ Danh Niệm Phật thôi, chứ không khuyên quán tưởng niệm Phật, hay quán tượng niệm Phật, hay thật tướng niệm Phật ǵ cả.
http://www.niemphat.net/thanhhien/thiendaodaisu.htm
"người niệm Phật đi, đứng, nằm, ngồi, phải cố gắng nhiếp tâm ngày đêm chớ rời thánh hiệu, thề quyết giữ đến hơi thở cuối cùng." Như thế này th́ có khác chi thiền định?

3155<--Next   Previous-->3153   View top 40 messages