Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sat Jan 21 08:50:44 2006
Subject:  gui ban MPT
Post No:  2583     Reply to:   2568

Việc cột tâm vào từng hành động của ḿnh, hay là niệm phật trong khi đi đứng nằm ngồi và để đầu óc không suy nghĩ lung tung chỉ là một phần trong quá tŕnh tu tập. Phật TC là vô sư trí. Ngài tự ḿnh tu tập rồi thành Phật. Nếu bạn không thích nhờ sự giúp đỡ của người khác th́ bạn cứ làm theo Phật TC, là tự tu tập để thành Phật. Việc khuyên bạn Phật Đức nên t́m thầy cô để học là v́ Phật có rất nhiều pháp môn, khi thầy, cô nói chuyện trực tiếp với bạn ấy th́ thầy, cô sẽ biết được bạn ấy nên tu theo pháp môn nào để tâm được như như bất động. Cũng giống như một thầy thuốc cần phải biết bệnh nhân bệnh ǵ rồi mới cho thuốc.

2584<--Next   Previous-->2582   View top 40 messages