Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 20 12:32:05 2005
Subject:  Hình Tướng của Phật A Di Đà
Post No:  2324     Reply to:   2319

Chúng ta không thể nào dùng một vài hình ảnh hay từ ngữ là có thể diễn tả được hình ảnh Phật A Di Đà. Ví dụ như các bạn muốn xây tượng Phật ở California sao cho giống người Mỹ thì trước tiên chúng ta cần phải thấy hình tướng của người Mỹ là như thế nào? Người Mỹ là hợp chủng tộc. Nó bao gồm nhiều sắc tộc khác nhau ở trên thế giới. Nếu chúng ta nói người Mỹ là người da đỏ, thì câu trả lời này cũng không đúng. Nếu nói người Mỹ là người da trắng thì cũng không đúng, nếu nói người Mỹ là người da đen thì cũng không đúng, nếu nói người Mỹ là người da vàng thì cũng không đúng, và nếu nói người Mỹ là người da đỏ, da đen, da vàng, da trắng thì cũng không hoàn toàn đúng, vì sẽ có người nói là người da đỏ ở châu Úc, người da trắng ở châu Âu, người da vàng ở Châu Á, người da đen ở Châu Phi, họ đâu có phải là người Mỹ. Vì vậy muốn tạc tượng mà bao gồm cả người da trắng, da đen, da vàng, da đỏ cho người Mỹ thì quả là không phải một việc dễ làm. Chỉ e rằng là sau khi chúng ta tạc xong bức tượng Phật A Di Đà mà họ không thấy được đây là một bức tượng Phật bao gồm cả người da trắng, da đen, da vàng, và da đỏ ở trong đó mà họ bảo là quái vật và cho là chúng ta tưởng tượng ra nó. Tương tự như vậy, hình tướng của Phật A Di Đà không thể nào dùng một vài hình ảnh hay từ ngữ là có thể diễn tả rõ được. Vì vậy muốn thật sự thấy hình tướng của Phật A Di Đà, chúng ta phải tập sao cho tâm chúng ta thật thanh tịnh, tâm chúng ta không còn dính vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nữa thì khi đó chúng ta sẽ thấy rõ hình tướng của Phật A Di Đà.

2325<--Next   Previous-->2323   View top 40 messages