Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Dec 28 19:12:30 2005
Subject:  Hỏi lại cho Chắc Đi / bạn XTH
Post No:  2500     Reply to:   2496

##To^i ddu*o*.c nghe ke^? ra(`ng nga`y xu*a co' nhu*~ng Ta(ng chu'ng tu theo gio*'i lua^.t go.i la` "Kho^? DDa^`u DDa`" , khi bi. be^.nh thi` ho. kho^ng ddu*o*.c bo^'c thuo^'c cho rie^ng, ma` pha?i du`ng nhu*~ng thu*' thuo^'c thu*`a , ddu*o*.c mo't lu*o*.m tu*` nhu*~ng ngu*o*`i kha'c (ne^'u co' ), hoa(.c cu*' pha?i "go^`ng mi`nh" dde^? chi.u cho qua co*n be^.nh( co' khi la` cho*` cho qua ddo*`i ! ), va^.y thi` nhu*~ng gio*'i lua^.t a^'y co' pha?i do Ddu*'c Pha^.t che^' ra kho^ng ?##

Đây là một bằng chứng điển hình cho việc chư Tổ khuyên hay là cấm người chưa thụ giới, không được xem giới cao hơn.
Một là khi biết giới, mà không hiểu rõ về các giới, khi thấy người ta làm gì mà mình tưởng hay là nghĩ người ta phạm, thì sinh lòng khinh chê hay là vạch lá tìm sâu, trong khi không biết là người kia có chắc chắn phạm hay không.
Hai là nghe hơi nồi chõ, nghe không rõ rồi đi kể lại để mà chê bai, phỉ báng hay là dèm xiểm.

Phải biết rằng giới thì có "khai, già, trì, phạm", bốn trường hợp cho phép, bắt buộc, giữ hay là phạm. Hơn nữa, các tăng ni thọ giới thanh văn đơn thuần và các tăng ni thọ giới thanh văn chung với giới Bồ Tát, họ hành xử khác nhau.
Ai kể bạn chuyện đó thì bạn đi mà hỏi.

Tôi thì chỉ xin có ý kiến như sau:
1) cái tu "khổ đầu đà" đó thì tôi có nghe nói. Hình như là ngài Xá Lợi Phất tu hạnh này thì phải (???) tôi không nhớ rõ, có thể sai. Vì tôi có đọc ở đâu, nói rằng đức Như Lai thấy vị học trò đó già rồi mà tu quá khổ hạnh, nên khuyên vị đó tỉnh giảm đi.
2) theo như trên, thì hình như cái đó là 1 hạnh tu, chứ không phải là giới, như bạn XTH nghĩ, hay là nghe kể lại. Bạn hoặc người kể kia có thể đúng, nhưng vì bạn chưa truy xét, nên chưa ngã ngũ được.
3) tăng ni vốn không được mang tiền, thì lấy tiền đâu ra mà bốc thuốc.
4) tôi được nghe chư tăng ni ở đây kể (không kể giới) rằng trong các giới, có rất nhiều điểm chú trọng đến sức khỏe, hay là làm sao cho khỏe mạnh. Thì việc bắt học trò phải gồng mình chịu trận thì tôi nghĩ là chuyện không thể có. Cái hạnh của vị đó muốn như thế thì lại là 1 chuyện khác.
5) trong các món cúng dường, có "tứ sự cúng dàng": ẩm thực (ăn uống), y phục (quần áo), ngoạ cụ (đồ nằm), y dược (thuốc men). Thế thì đâu có lý gì mà Phật không cho chư tăng được đi tìm thuốc.

Bạn XTH nên truy tầm cho kỹ rồi về đây kể lại cho chúng tôi.

2501<--Next   Previous-->2499   View top 40 messages