Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 22:25:52 2005
Subject:  Ngồi Chơi Sơi Nước
Post No:  2025     Reply to:   2002

Bạn Phúc Lộc cứ ngồi chơi sơi nước đi. Có phải đi công vụ tư vụ gì thì cứ đi.
Bạn PTDT là người nhớn như chúng ta cả, ai mà lại đi chơi trò lập lờ đánh lận con đen bao giờ. Vu oan cho người ta không được.
Vả lại, đi tìm một quyển sách từ năm 1992 thì cũng phải mất cả tháng giời chứ chẳng ít đâu. Chúng ta chờ bạn PTDT trình bày quyển sách đó ra thì mình mới luận đàm tiếp chứ. Bi giờ có nói gì thì cũng như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, sư nói sư phải vãi nói vãi hay. Mình đưa kinh ra thì bạn ấy nói không đúng. Bạn ấy đưa lý do mà không có chứng cớ thì ai vào đây mà kiểm chứng bạn ấy đúng hay sai.

2026<--Next   Previous-->2024   View top 40 messages