Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 15 21:56:10 2006
Subject:  Núp Bóng / bạn XTH
Post No:  3417     Reply to:   3413

Quả tình tôi núp bóng chư Tổ chư Phật. Tôi chưa chứng gì cả nên phải đem lời Phật Tổ ra làm bằng chứng.
Bạn TK có thực chứng gì không thì chỉ bạn ấy tự biết. Nếu bạn ấy thực chứng, thì những lời nói của bạn ấy là phát xuất từ kinh nghiệm bản thân. Còn nếu bạn ấy chưa thực chứng, mà nói những lời đó rồi không đưa xuất xứ lấy từ kinh điển nào, Tổ nào, thì hành động đó gọi là "đạo văn", plagiarism. Bạn XTH xem sao tôi không biết, chứ mấy lời bạn TK thở ra, tôi nghe giống mấy bài giảng ở Làngai và Thường Chiếu.

1. Bạn hỏi câu này, hỏi đi hỏi lại, hỏi tái hỏi hồi, hỏi cho nó có câu hỏi. Bạn hỏi: TPCL có theo luật nhân quả hay không? Theo thì đã sao, mà không theo thì đã sao? Bạn đâu có cần câu giả nhời là gì đâu? Thánh kinh hiền truyện đầy dẫy cả ra đấy, bạn có chịu xem đâu mà hỏi mãi.
Bạn thì không tin rằng có cái gì ngoài tam giới cả. Nhưng mà sự thật phũ phàng là ngoài tam giới còn hằng hà sa số các cõi Phật, cõi nào cõi nấy cũng trang nghiêm y chang như nhau, như TPCL. Kinh điển nói dài dài. Các cõi Tịnh Độ đều được tạo dựng lên từ bản nguyện và công đức của chư Phật. Các cõi Tịnh Độ không ở trong tam giới thì làm sao bạn cứ bắt phải theo quy luật tam giới?

http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang7.htm
6) Phật cho vạn pháp đều là không, sao lại có Tây Phương Cực Lạc thế giới?
Đáp: Vạn pháp đều không chính là những cảnh do Hoặc nghiệp của phàm phu cảm thành, sao lại đem sánh với thế giới Cực Lạc là cảnh do phước huệ của đức Như Lai cảm thành. Kẻ kia cho Tây Phương cũng giống hệt như thế giới này chẳng khác gì ư? Dùng phàm tình suy lường thánh cảnh, khác nào kẻ thọt nghi “bậc thánh nhân Lục Thông trong một niệm có thể đến khắp hết thảy thế giới, ắt sẽ mệt đến chết!” Lại khác gì kẻ ngu cho một vầng trăng in bóng khắp ngàn dòng sông sẽ nhọc nhằn khôn xiết! Phật gọi đó là Thế Trí Biện Thông, không thể nhập đạo. Những kẻ nói như vậy, chính là người bị Phật quở là ngu si mà vẫn nhơn nhơn tự xưng là trí, há chẳng đáng đau buồn quá đỗi ư?uốn nói cặn kẽ chuyện này, rất tốn bút mực. Đọc kỹ bộ Văn Sao thì không mối nghi nào chẳng được cởi gỡ!

2. Bạn hỏi: Người đi sao chẳng thấy về.
Đức Địa Tạng vâng chỉ của Phật, dẫn dắt chúng sinh trong cõi Sa Bà, từ sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, đến khi đức Di Lặc thành Phật. Nào ai có thấy không?
Không thấy là vì đức Địa Tạng, cũng tất cả chư Phật, Bồ Tát khác, thị hiện nhiều ứng thân để độ chúng sinh, nên phàm phu như chúng ta không thấy được.
Cũng như thế, những người ở đây, sinh sang TPCL, mà có về để độ chúng, thì cũng ứng thân nghìn cách, chứ đâu có ai hô hoán là ta đây từ TPCL về đây, đâu?

3418<--Next   Previous-->3416   View top 40 messages