Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Mar 17 11:06:56 2006
Subject:  Châu Bá Thông / bạn TungLi
Post No:  2804     Reply to:   2803

##Ne^'u ba.n ddo.c ky~ hai ca^u sau cu`ng (La` ke? ha`nh ta` dda.o / Kho^ng the^? tha^'y Nhu+ Lai) thi` ba.n tha^'y ro~ la` ba.n sai khi ba.n du`ng kinh Kim Cu+o*ng dde^? phu? nha^.n TPCL. Nie^.m Pha^.t, TPCL, va~ng sanh kho^ng pha?i la` ta` dda.o.##

Bạn TungLi à:
Chưa nói đến tà đạo chính đạo vội.
Ngay cái phần ##khi ba.n du`ng kinh Kim Cu+o*ng dde^? phu? nha^.n TPCL.## là bạn XTH đã sai đứt đuôi con nòng nọc đi rồi ấy chứ lị.
Làm sao mà có thể dùng kinh Kim Cương để phủ nhận kinh Vô Lượng Thọ cho được. Dùng một kinh do Phật nói, để phủ nhận một kinh khác cũng do Phật nói ư? Ðem tay nọ đánh tay kia à? Họa chăng chỉ có Châu Bá Thông trong chuyện Anh Hùng Xạ Ðiêu của Kim Dung mới làm như thế thôi.
Tôi đưa ra lý luận trên, thì bạn XTH lại nói rằng: ấy, kinh Kim Cương là kinh liễu nghĩa, không thể đem kinh bất liễu nghĩa mà đối chất với kinh liễu nghĩa được. Ai hiểu ra sao thì tôi chưa biết, chứ mà cứ theo như tôi hiểu thì bạn XTH có ý nói rằng: kinh liễu nghĩa nói mới đúng, còn kinh bất liễu nghĩa nói thì không chắc là đúng.
Tôi lại nói rằng: thế hóa ra bạn cho kinh Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm là kinh bất liễu nghĩa à? Thì bạn ấy lại xoay ra nói rằng tôi (Phúc Sơn) hiểu sai cái danh từ liễu nghĩa.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, bạn TungLi à, tôi thấy bạn XTH nhất định cho rằng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là: 1) hành tà đạo, vì theo bạn XTH thì không có cõi Cực Lạc và cũng không có cả các cõi Tịnh Ðộ của chư Phật trong mười phương, 2) vọng ngoại, vì tìm cầu cái gì ngoài tâm.
Chao ôi, "tâm bao thái hư", có cái gì ngoài tâm không?

2805<--Next   Previous-->2803   View top 40 messages