Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TaiSao         Reply   Post Message
Date: Fri Jan 6 22:05:16 2006
Subject:  Gui ban Phuc Son - Kinh
Post No:  2544    

## Kinh mà có những lời dạy hữu ích, thì dù là do Phật nói hay không, mình cũng nên theo. Còn kinh mà toàn là những lời dạy không hữu ích, thì dù là do Phật nói, mình cũng xin lạy Phật mà nói rằng con xin không theo.
Vì thế, vấn đề kinh nọ kinh kia có phải là do Phật nói hay không, không phải là một vấn đề trong đạo Phật.
Lời tuyên bố "kinh nọ kinh kia không phải do Phật nói", nếu chẳng phải là có ý đồ gây hoài nghi chia rẽ, muốn cho người ta xu phụ theo mình, thì là ý đồ gì đây? ##
Ba.n tin kinh do Pha^.t no'i thi` ba.n pha?i tin ca'i no^.i dung. Pha^.t la` dda^'ng gia'c ngo^. vie^n ma~n cho ne^n lo*`i no'i cu?a Pha^.t pha?i co' hu+~u i'ch. Ne^'u nguoi na`o kho^ng tin la` lo*`i no'i cu?a Pha^.t thi` ho. se~ nghie^n cu+'u coi co' hu+~u i'ch hay kho^ng, ne^'u co' thi` theo kho^ng thi` tho^i. Co`n ne^'u tin kinh ma` kho^ng tin no^.i dung thi` to^i tha^'y ra^'t la.. Lời tuyên bố "kinh nọ kinh kia không phải do Phật nói", chẳng phải có ý đồ gây hoài nghi chia rẽ ma` la`m cho su+. tu ho.c ro~ ra`ng ho*n vi` theo lo*`i ba.n "Kinh mà có những lời dạy hữu ích, thì dù là do Phật nói hay không, mình cũng nên theo."

2545<--Next   Previous-->2543   View top 40 messages