Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nghi Va^'n         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 16 18:00:21 2006
Subject:  Gui ban TTKH
Post No:  3151    

## ## Môn của các vị vẫn đang tu, đương nhiên là tốt, có thêm Tịnh Tông vào, th́ như hổ thêm cánh, chỉ có lợi thêm chứ không phương hại ǵ. Thảng như không có duyên, th́ cứ tự nhiên mà gác qua một bên, không cần đoái hoài ǵ sất cả.##

Bạn bảo tu 2 môn như "hổ thêm cánh" làm tôi nhớ 1 bài giảng của HT Thanh Từ có nói người tu 2 môn Thiền Tịnh cùng lúc giống như một anh chàng gấp qua sông, ra bến nhảy 2 chân xuống 2 chiếc xuồng khác nhau cho mau tới bến, chẳng dè lật ùm xuống sông. Do đó HT có khuyên tu môn nào, chuyên cần chỉ một môn thôi, ôm đồm 2, 3 môn cùng lúc th́ giống như anh chàng đi 2 xuồng cùng lúc nói trên. Ban thử giải thích xem , kẻo người mới vào tu tưởng thiệt nghe lời bạn là xuống vực thẳm hết th́ bạn mang tôi nặng lắm đó.
TTKH ##
To^i kho^ng nghi~ song tu thi` gio^'ng nhu+ HT Thanh Tu+` no'i (bu+o*'c xuo^'ng 2 ca'i thuye^`n cu`ng mo^.t lu'c. To^i nghi~ song tu cu~ng nhu+ nguoi Mo^ng co^? co*~i ngu+.a. Ho. co*~i 2 con, alternate, khi con na`y me^.t thi` co*~i con kia, kho^ng ca^`n pha?i nghi?. Cho ne^n ddi ra^'t mau.

3152<--Next   Previous-->3150   View top 40 messages