Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Fri Feb 10 23:46:03 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Pham`Phu
Post No:  2664     Reply to:   2663

" tôi thấy mấy tụi tây phần lớn là theo đạo chúa, ko biết khi chết chúng đi đến cơi nào hay là chúng về với chúa thật. ko biết chúa có nằm trong lục đạo ko. tôi đang phân vân ko biết chúa có PHẬT TÁNH hay chúa tánh "

Mo.i hie^.n tu*o*.ng bie^'n chuye^?n cu?a vu~ tru. dde^`u ddu*o*.c kho*?i ta.o bo*?i su*. ke^'t ho*.p cu?a nhie^`u lo*'p nha^n, duye^n vo*'i nhau, ke^? ca? su*. vie^.c sanh, die^.t cu?a mo^~i ca' nha^n . Su*. hie^.n hu*~u cu?a mo^~i con ngu*o*`i trong mo^~i khoa?nh-kha('c, o*? mo^~i hoa`n ca?nh, mo^~i ta^m tu* cu~ng dde^`u la` do su*. ke^'t ho*.p cu?a nhie^`u lo*'p nha^n, duye^n va^.y !

Vo*'i ca'i nhi`n dde^'n tu*` gia'o ly' cu?a Pha^.t thi` mo.i ngu*o*`i chu'ng ta, hay mo.i chu'ng sinh dde^`u KHO^NG BAO GIO*` CHE^'T , ma` chu'ng ta chi? theo nha^n, duye^n dde^? ddi dde^'n ca'i DIE^.T tho^i, bo*?i vi` die^.t chi'nh la` qua? cu?a sanh, va` sanh cu~ng la.i la` qua? cu?a die^.t ! Sanh ro^`i la.i die^.t, die^.t ro^`i la.i sanh ...nha^n tha`nh qua?, qua? la` nha^n, cu*' the^' tie^'p die^~n theo nhau chu*a bao gio*` ngu*`ng la.i, cho ne^n vo`ng lua^n ho^`i cu*' ma~i la(n xoay, va` mo.i chu'ng sinh dde^`u dde^'n, dde^`u ddi theo su*. cuo^'n hu't to^?ng ho*.p cu?a nhie^`u lo*'p nha^n, duye^n ...cho dde^'n khi ha`nh-gia? tu dda('c dda.o gia?i thoa't, ta^m dda.t nie^'t-ba`n (nghi~a la` hie^?n lo^. ddu*o*.c Cha^n Ta'nh tro.n ve.n), nha^.n ra ddu*o*.c cha^n tu*o*'ng cu?a ta^'t ca? ca'c pha'p vo^'n ti.ch ti~nh, vo^ tu*, bi`nh dda(?ng, thi` cu~ng se~ vi` va^.y ma` kho^ng co`n bi. lo^i cuo^'n theo nha^n, duye^n nu*~a, cu~ng se~ vi` va^.y ma` thoa't kho?i lua^n ho^`i dde^? ta^m tu* chi? co`n la.i la` 1 Ta'nh Bie^'t (co`n go.i la` Pha^.t Ta'nh) luo^n-luo^n sa'ng ngo*`i vo*'i 4 dda(.c ti'nh ddu*o*.c die^~n ta? bo*?i ngo^n tu*` cu?a loa`i ngu*o*`i la` : Thu*o*`ng, La.c, Nga~, Ti.nh ( 4 dda(.c ti'nh cu?a nie^'t-ba`n) .

DDa~ go.i la` Chu'a thi` chu*a pha?i la` Pha^.t ! Chu*a pha?i la` Pha^.t thi` tu*'c la` chu'ng sanh, la` chu'ng sanh thi` dde^`u co' Pha^.t Ta'nh, nhu*ng Pha^.t Ta'nh a^'y co`n tie^`m a^?n chu*' chu*a ddu*o*.c hie^?n lo^. tro.n ve.n . Danh tu*` "Chu'a" mang y' nghi~a nhu* the^' na`o thi` co`n tuy` thuo^.c va`o su*. tu* duy cu?a mo^~i ca' nha^n ... nhu*ng ne^'u tu* duy ddo' co`n mang 1 trong nhu*~ng y' nghi~a nhu* la` co' hi`nh tu*o*'ng, co' pha^n loa.i, co' ca' bie^.t, co' to^'t, xa^'u, hay thie^.n, a'c, co' dde^'n, ddi, co' cho, nha^.n, co' ddu*o*.c, ma^'t , co' buo^`n, vui ..v..v.. Ne^'u tha^.t nhu* va^.y thi` theo gia'o ly' cu?a Pha^.t, vi. "Chu'a" a^'y cha('c cha('n co`n o*? trong lua^n ho^`i 6 lo^. vi` chu*a thu*.c chu*'ng ddu*o*.c cha^n tu*o*'ng cu?a ca'c pha'p vo^'n bi`nh dda(?ng, ti.ch ti~nh, va` vi` va^.y va^~n bi. ba^.p be^`nh, tro^i no^?i trong be^? hie^.n tu*o*.ng cu?a nha^n, duye^n !


" Trong đời tôi ko biết đă khinh thường bao nhiêu người nhưng tôi đâu biết trong tôi và những người khác có hạt giống PHẬT Tánh. Gặp người địa vị cao th́ tôi tự hạ thấp ḿnh, gặp người địa vị thấp th́ tôi khinh thường kiêu ngạo. Nhưng tôi biết cái PHẬT Tánh trong tôi ko khinh thường, ko kiêu ngạo ko hạ thấp ḿnh. Nếu như tôi chêt th́ theo luật nhân quả mà tôi đọc trong Kinh sách th́ ko biêt tôi phải đoạ bao nhiêu kiếp trong địa ngục nữa. "

"Thu*o*.ng ddo^.i, ha. dda.p" di~ nhie^n la` tho'i xa^'u dde^'n tu*` vo^ minh cha^'p kie^'n ma` dda.i dda so^' con ngu*o*`i dde^`u i't hay nhie^`u, na(.ng hay nhe. bi. nhie^~m ma('c trong ddo*`i so^'ng ! Nhu*ng ba.n kho^ng ne^n vi` va^.y ma` qua' lo la('ng, bi quan cho ra(`ng mi`nh se~ bi. ddoa. nhie^`u kie^'p trong ddia. ngu.c, bo*?i vi` ta^'t ca? ca'c pha'p hu*~u vi dde^`u tu*o*ng ddo^'i, nghi~a la` ca'i pha`m ta^m cu?a ba.n tuy co' Pha^.t Ta'nh nhu*ng tu*` tru*o*'c dde^'n nay ca'i Pha^.t Ta'nh a^'y chu*a bao gio*` ddu*o*.c hie^?n ba`y tro.n ve.n, va` ca'i mu*'c ddo^. hie^?n ba`y cu~ng kho^ng thu*o*`ng ta.i, cho ne^n ba.n va^~n co' ca'i go.i la` "pha`m ta^m", va` va^~n sinh hoa.t vo*'i ca'i pha`m ta^m ddo', nghi~a la` va^~n luo^n luo^n bi. ca'c ta^`ng vo^ minh da^`y, hay mo?ng bao bo.c la^'y tri' tue^., do ddo' va^~n thu*o*`ng tha^'y co' ta.o ta'c, va` cu~ng thu*o*`ng tha^'y co' nghie^.p ba'o , va^~n la` ke? o*? trong ca'i pha`m tu.c, tha^'y ca'i tha^'y cu?a pha`m tu.c, va` thu*o*`ng ha`nh ddo^.ng nhu* pha`m tu.c, chu*' na`o dda~ pha?i la` ha.ng Tie^n nha^n, Tha'nh tri' ? ... Nhu*ng "nha^n na`o thi` qua? na^'y", to^i tin ra(`ng trong ddo*`i so^'ng ha`ng nga`y cu?a ba.n cha('c cha('n cu~ng co' nhu*~ng lu'c ma` ba.n dda~ bi. nhu*~ng ngu*o*`i kha'c ddo^'i xu*? ba^'t co^ng, hoa(.c co' tha`nh kie^'n ba^'t co^ng vo*'i ba.n do su*. ky` thi. giai ca^'p cu?a ho. khie^'n ba.n ca?m tha^'y buo^`n, bu*.c, dda('ng cay ...nhu*~ng lu'c a^'y chi'nh la` nhu*~ng lu'c ba.n dda~ tho. nghie^.p qua? dde^'n tu*` kie^'p na`y, hoa(.c tu*` kie^'p tru*o*'c cu?a ba.n .

Ho^.i ddu? nha^n va` duye^n thi` se~ hi`nh tha`nh qua?, cai' die^.t cu~ng chi? la` 1 hie^.n tu*o*.ng bie^'n chuye^?n theo nha^n va` duye^n, chu*' tha^.t ra thi` nha^n va` duye^n kho^ng nha^'t thie^'t pha?i du*`ng la.i dde^? cho*` ddo*.i dde^'n sau nga`y die^.t cu?a ba.n thi` mo*'i ke^'t tha`nh qua? ba'o cho ba.n ! Mo^~i sat'-na trong ddo*`i so^'ng cu?a chu'ng sinh la` mo^~i sa't-na da^~n dde^'n bo*?i nha^n, duye^n ... Ngay trong lu'c co`n mang xa'c tha^n a^'m a'p na`y thi` ngu*o*`i ta va^~n co' the^? bi. ddoa. va`o ddi.a ngu.c, ddi.a ngu.c kinh hoa`ng cu?a chie^'n tranh ta`n ba.o, ddi.a ngu.c lu*u dda`y, ha`nh ha. cu?a ca'c tra.i tu` ca?i ta.o, cu?a Co^n So*n, cu?a Phu'-Quo^'c, ddia. ngu.c cu?a ha^.n thu` tra`n nga^.p, cu?a tuye^.t vo.ng nan y, ddi.a ngu.c qua(.n tha('t cu?a xo't thu*o*ng a'i hu*~u, ddia. ngu.c cu?a ma(.c ca?m, tu*.-ti ... Nhie^`u loa.i ddi.a ngu.c la('m ba.n a. , bo*?i vi` "Ta^m la` muo^n pha'p " va` "The^' gio*'i cu?a chu'ng ta la` do ta^m cu?a co^.ng ddo^`ng va` ta^m cu?a ca' nha^n cu`ng sa'ng ta.o ra " , la` ddia. ngu.c, hay la` nie^'t ba`n, hay la` nhu*~ng tra.ng tha'i na`o ddo' thi` cu~ng dde^`u do ca'i ta^m ta va` ta^m cu?a co^.ng ddo^`ng a?nh hu*o*?ng qua la.i ma` ta.o ra ...

Vi` va^.y chu'ng ta ne^n hu*o*'ng ta^m tu ta^.p va` ne^n khuye^'n khich' nhu*~ng tha^n ba(`ng quye^'n thuo^.c cu`ng tu ta^.p dde^? gia?m bo*'t ddi nhu*~ng ddau kho^? tre^n ddo*`i, gia?m bo*'t ddi nhu*~ng ddau kho^? cho nhau, va` ddo^`ng tho*`i la` dde^? mo*? lo^'i gia?i thoa't cho ddi.a ngu.c !


XTH
XTH

2665<--Next   Previous-->2663   View top 40 messages