Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Apr 14 10:41:03 2006
Subject:  May Dữ A !!! / bạn phàm phu
Post No:  2951     Reply to:   2949

May là bạn còn biết bạn bị khổ não nó trói chằng, nên bạn mới chịu tu để kiếm đường ra khỏi nhà cháy.
Chứ bạn mà ở khu Bắc Câu Lư Châu của cái nhà cháy thì coi như bạn tiêu tùng rồi.

2952<--Next   Previous-->2950   View top 40 messages