Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tín nử         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 16:24:38 2006
Subject:  Đề nghị/than goi ban PTDT
Post No:  3225    

Đề nghị này chỉ dành riêng cho bạn PTDT mà thôi:

Xin đề nghị bạn PTDT từ nay vào diển đàn này gặp khách củ hoặc mới xin đừng hởi về PT nửa ,để tránh bị hiểu nhầm? v́ sao? chỉ v́ bạn quá ham mê 2 chữ giả danh đó "PHẬT Tánh" mà gánh lấy nhiều khổ đau, tôi chưa từng thấy ai mà bị chừi mắng thậm tệ và nhiều lần (directly) cũng chỉ v́ 2 chữ PT này, tôi cũng thương cho bạn? Mấy người khác vẩn bàn về PT hằng trăm lẩn rồi, và củng bất dồng ư kiến nhau, mà có ai bị chửi nặng thế đâu? tôi thấy cảm thương bạn quá? nhiều lúc tôi định ra can ngăn nhưng sợ bạn hiều nhầm tôi là ngườ của phe này phe nọ .
Tôi xin gợi ư một số câu hỏi vê PT mà bạn thich, cứ hỏi, mà không ai bắt bẻ được như: Tu niệm Phật tới bao lâu th́ sẻ định Tâm? or Tâm định rồi th́ có liên quan ǵ tới PT? or Pháp tu nào dể thực hành nhất làm cho tôi mau thấy PT? và..v..v.. cũng là hỏi về PT như bạn thích, mà không bị ai ghét và chửi mắng nửa, bị chửi mắng hoài củng bực ḿnh lắm phải không bạn?

Thôi th́ nên nghe lời khuyên của Thầy bạn là Tịnh sinh/Mel (nhất tự vi sư, bán tự vi sư) mà niệm Phật cho tinh tấn và ǵn giử ngủ giới cho nghiêm nhặt th́ Tâm sẻ định, lúc ấy PT hiện tiền trước mắt khỏi phải đi ḥi ai để bị chửi quá đáng như bạn !(có lẻ họ không hiểu thành tâm của bạn),tôi có lời khuyên này là từ tâm ḿnh chớ không có ư xỏ xiên bạn đâu, xin bạn đừng hiểu nhầm mà mang tội thêm.
Tín nử.

3226<--Next   Previous-->3224   View top 40 messages