Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 16:59:40 2005
Subject:  Cam ơn lời giải thích cuả bạn PS
Post No:  1940     Reply to:   1936

Cám ơn bạn Phuc Sơn đă giải nghĩa thật rơ ràng với các thí dụ rất dễ hiểu, nếu so với lời gaỉi thích cuả PTĐT th́ quá lù mù bí ẩn không ai hiểu bạn ấy nói cái ǵ, cũng giống như pháp môn DT bạn quảng caó.
Cầu xin chư Phật cho bạn đuợc hoá kiếp khác thành 1 người khác thông minh sáng suốt hơn mới tu thành Phật đuợc.
Phước Lộc

1941<--Next   Previous-->1939   View top 40 messages