Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tu.c tu+?         Reply   Post Message
Date: Fri Jul 7 16:44:31 2006
Subject:  Gui ban NBS / Post 3271
Post No:  3272    

## ##9. Kinh QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ chép rằng:"Quang Minh soi chiếu khắp mười phương thế giới thâu nhiếp không rời các chúng sanh Niệm Phật".
Quang Minh của Đức A Di Đà chỉ soi chiếu người Niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hạnh khác.##

"Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cơi nước trong mười phương không bị chướng ngại v́ thế nên hiệu là A Di Đà."

Câu này tôi trích ở đâu ra th́ tôi không cần phải kèm theo cái link.
Đă không chướng ngại, th́ sao lại không chiếu tới người không niệm Phật? Người không niệm Phật, không tin Phật, nên không biết là có Phật quang chiếu tới ḿnh, chứ không phải là Phật quang không chiếu thấu.

******

PS trả lời hay lắm


Phật Quang B́nh Đẳng không thiên dị một ai ##
Ba.n NBS ho*i nha^`m. Ca^u kinh dda^`u no'i dde^'n ha`o quang chie^'u va`o "chu'ng sanh nie^.m Pha^.t". Co`n ca^u kinh thu+' hai no'i dde^'n ha`o quang chie^'u va`o kho^ng gian, chu+' kho^ng co' chie^'u va`o "chu'ng sanh nie^.m Pha^.t hay kho^ng nie^.m Pha^.t". Theo to^i, ne^'u ba.n muo^'n chu+'ng to? "Phật Quang B́nh Đẳng không thiên vị một ai" thi` ba.n ne^n ti`m ca^u kinh kha'c; trong kinh Di Da` ra^'t nhie^`u ca^u dde^? quote.
Nam Mo^ Va(n Thu` Su+ Lo*.i Bo^` Ta't.


3273<--Next   Previous-->3271   View top 40 messages