Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sun Mar 5 12:41:42 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 8
Post No:  2724     Reply to:   2722

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 8
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

MA NI CHÂU, NHÂN BẤT THỨC
NHƯ LAI TÀNG LƯ THÂN THÂU ĐẮC
LỤC BAN THẦN DỤNG KHÔNG BẤT KHÔNG
NHẤT LỎA VIÊN QUANG SẮC PHI SẮC.

Dịch nghĩa:

Tâm trong sáng người người ai cũng có
Nó là Ma Ni là Như Ư Bảo Châu
Chẳng mấy ai, biết rơ cái tâm này
Nó mầu nhiệm, thu gọn cả Như Lai tàng tánh

Sáu thần dụng, thấy sắc mà phi sắc
Một viên quang, rằng không nhưng lại phi không
Nghĩa sắc không, mầu nhiệm vô cùng
Chứng “thật tướng”, mối nghi này mới mở hết.

2725<--Next   Previous-->2723   View top 40 messages