Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 1 11:56:23 2005
Subject:  Gui ban Phu'c So*n
Post No:  2216    

## Thì tôi vẫn đồng ý với bạn rằng tha lực tiếp dẫn của đức Di Ðà bao trùm tất cả mọi người, người niệm cũng như người không niệm, người nguyện cũng như người không nguyện.
Tôi đồng ý một phần với bạn rằng tự lực quyết định thành công. Người có tự lực niệm, tự lực nguyện, thì mới cảm thọ, mới tiếp nhận được tha lực tiếp dẫn sẵn có trong pháp giới của đức Di Ðà.
Cái phần mà tôi hơi không đồng ý là như vầy: nếu không có tha lực tiếp dẫn, thì cái tự lực cầu vãng sinh kia cũng khó mà thành công.
Tôi nghĩ rằng bạn assume là Phật nào cũng có bản nguyện tiếp dẫn, nên bạn mới nói là có sẵn mà có từ trước. Tôi nghĩ có đúng hay là sai? Không phải là Phật nào cũng có bản nguyện tiếp dẫn. ##
Khi to^i dde^` ca^.p ba?n nguye^.n la` to^i chi? no'i ve^` Pha^.t Di DDa` tho^i. Ba.n no'i, "nếu không có tha lực tiếp dẫn, thì cái tự lực cầu vãng sinh kia cũng khó mà thành công." Ca^u ba.n no'i tre^n kho^ng co' y' nghi~a vi` no' se~ kho^ng bao gio*` xa^?y ra. Tha lu+.c tie^'p da^~n dda~ co' (kho^ng the^? na`o la` " ne^'u kho^ng co' tha lu+.c "dduoc). Trong ba`i tru+o*'c ba.n ne^u ra ca'i pha?i co' la` nie^.m Pha^.t va` ca^`u va~ng sanh. Nie.^m Pha^.t va` ca^`u va~ng sanh la` tu+. lu+.c chu+' kho^ng pha?i tha lu+.c. Pha^.t Di DDa` dda~ hu+'a ro^`i, chi? ca^`n ha`nh gi?a muo^'n ddi la` su+. tie^'p da^~n se~ xa^?y ra.

2217<--Next   Previous-->2215   View top 40 messages