Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 15 15:49:13 2005
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'So*n
Post No:  2456     Reply to:   2452

"Vì thế tôi chủ trương "y kinh nhất tự", dựa theo kinh điển mà phán xét. Chứ khi mà "ly kinh nhất tự", thì thành tam sao thất bản, không biết đâu là phải là trái nữa.
Cứ cho như là bạn nói đúng đi, rằng các kinh điển cũng đã bị tam sao thất bản rồi. Nhưng bi giờ mình lại tam sao thất bản nữa, thì sẽ hóa thành cửu sao tứ thập cửu bản!!! "

DDo.c ddoa.n na`y cu?a dda.o hu*~u thi` to^i bie^'t ngay ra(`ng dda.o hu*~u dda~ bi. "miss the point" khi ho.c Pha^.t Pha'p ! Bo*?i vi` dda.o hu*~u dda~ nhi`n Pha^.t Pha'p vi die^.u du*o*'i da.ng "ho'a tha.ch" , nghi~a la` ca'i ca^y co^? thu. Pha^.t Pha'p o*? trong ta^m tri' cu?a dda.o hu*~u la` 1 ca^y co^? thu. bi. frozen, no' tuy ra^'t to lo*'n, co' ta`ng la' xum xue^, bao tru`m ba't nga't, nhu*ng ca^y Pha^.t Pha'p a^'y la` ba^'t bie^'n , kho^ng bao gio*` thay ddo^?i nu*~a ! DDa^y la` quan nie^.m ra^'t sai la^`m, va` vi` quan nie^.m na`y dda~ khie^'n cho dda.o hu*~u pha?i chu? tru*o*ng " y kinh nha^'t tu*. " dde^? ba?o to^`n ca`ng nhie^`u cang to^'t ca'i ca^y co^? thu. Pha^.t Pha'p quy' ba'u vo^ nga^`n a^'y !

No*i dda^y vo^'n VO^ NGA~ ! Pha^.t Pha'p vi die^.u la` o*? cho^~ no' kho^ng nhu* 1 ca^y co^? thu. bi. frozen, ma` tra'i la.i, Pha^.t Pha'p ne^n ddu*o*.c nhi`n nhu* la` 1 ca^y co^? thu. dda^`y sinh khi', ddang tra`n dda^`y su*'c so^'ng, ddang tro^? the^m nhu*~ng ma^`m la', nu. hoa, ddo*m ca`nh, ke^'t tra'i ...va` di~ nhie^n cu~ng co' ca? nhu*~ng sa tha?i cu?a nhu*~ng ca`nh kho^ ga~y, nhu*~ng la' va`ng ro*i ...Pha^.t Pha'p pha?i nhu* the^' thi` mo*'i thi'ch u*'ng ddu*o*.c vo*'i mo.i tri`nh ddo^. tri' tue^. cu?a nha^n loa.i du` la` o*? va`o 2500 na(m tru*o*'c , hay o*? va`o trie^.u na(m sau nu*~a ! Tha^.t va^.y, o*? nhu*~ng tri`nh ddo^. tri' tue^. kha'c nhau thi` ca'i tha^'y, bie^'t cu?a con ngu*o*`i cu~ng kha'c nhau, va` do ddo' nie^`m tin cu~ng se~ kha'c nhau !

La` 1 ngu*o*`i tin tu*o*?ng sa^u sa('c va`o dda.o Pha^.t, to^i di~ nhie^n la` tin va`o nha^n duye^n va` lua^n ho^`i , nghi~a la` to^i tin ra(`ng ca'c chu* Ta(ng tu ha`nh vo*'i ha.nh nguye^.n da^~n da('t con ngu*o*`i thoa't kho?i ne?o me^ dde^? ddi dde^'n bo*` gia'c, ne^'u ho. tu chu*a tha`nh cha'nh qua? thi` ra^'t co' the^? ho. se~ theo ha.nh nguye^.n a^'y dde^? tro*? la.i Sa-Ba` na`y ma` tie^'p tu.c hu*o*'ng da^~n chu'ng ta theo ddu'ng vo*'i tri`nh ddo^. tri' tue^. hie^.n tho*`i cu?a chu'ng ta ... Do va^.y ngu*o*`i ho.c Pha^.t Pha'p ra^'t-ra^'t ca^`n thie^'t pha?i ddo.c the^m ca'c sa'ch bi`nh gia?ng Kinh ddie^?n cu?a ca'c tha^y` vie^'t, bo*?i vi` ca'c tha^`y co' the^? dda~ tu tu*` ma^'y kie^'p ta.i Sa-Ba` na`y , va` chu'ng ta cu~ng dda~ tu*`ng co' duye^n vo*'i ca'c tha^`y a^'y trong nhu*~ng tie^`n kie^'p o*? nhu*~ng tri`nh ddo^. ma` tri' tue^. cu?a ca'c tha^`y co`n chu*a ddu*o*.c tho^ng dda.t, va` ca? tri' tue^. cu?a chu'ng ta cu~ng co`nnhie^`u lu mo*` va` nhie^`u me^ cha^'p ho*n, ne^n chi? co' the^? la~nh ho^.i ddu*o*.c nhu*~ng gia'o ly' cu?a Pha^.t o*? nhu*~ng mu*'c ddo^. co`n mo* ho^` ho*n nay ...

Kinh la` the^? che^'t, nhu*ng su*. la~nh ho^.i Kinh la` the^? so^'ng !

XTH

2457<--Next   Previous-->2455   View top 40 messages