Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 24 02:11:37 2006
Subject:  Trưởng Lão Xá Lợi Phất / bạn HL
Post No:  3456     Reply to:   3454

##Vì nghĩa lý kinh này rất huyền diệu, trí huệ của hàng Thanh văn không thể đạt đến dược, tất cả hàng Bồ tát cũng không thể hiểu rõ, cho nên không có nhơn duyên người thưa hỏi về pháp môn Tịnh độ. ##

Vì biết đây là nan tín chi pháp, nên đức Phật gọi đích danh ông Xá Lợi Phất ra mà thuyết giáo. Theo "A Di Đà Kinh Sớ Sao" , quyển thứ 2
http://www.niemphat.net/Luan/didasosao/sosaoquyen2.htm
"Ông Thân Tử (= Xá Lợi Phất) là bực trí huệ đệ nhứt, trong chúng đều tôn ngưỡng, nếu ông tin Tịnh Ðộ thời chúng cũng tin theo."
Đức Phật biết là Xá Lợi Phất sẽ tin nổi.à hễ Xá Lợi Phất tin, thì cả hội chúng và các chúng sinh sẽ tin nhận theo.

3457<--Next   Previous-->3455   View top 40 messages