Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sun May 28 23:11:52 2006
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / Tha^.t hay Gi?a
Post No:  3048    

##Thưa bạn PTDT:
Thầy Nhat Hanh biết được là kinhThủ Lăng Nghiêm và kinh A Di Đà không phải do đức Thích Tôn thuyết ra, th́ thầy ấy cũng biết được là chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu kia là giả hay thật chứ. Bạn cứ yên chí lớn đi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh A Di Đà thật hay giả, chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu giả hay thật, th́ tôi đă có chủ trương của tôi. Cám ơn bạn đă quan hoài....##
Tha^`y Nha^'t Ha.nh thi` cha('c cha('n la` bie^'t ro^`i. To^i chi? alert Thie^`n sinh Paris vi` ne^'u nhu+ ba.n a^'y nghi~ chuye^.n ddo' co' tha^.t thi` ba.n a^'y co`n speculate the^m nhie^`u chuye^.n kha'c nu+~a, kho^ng to^'t cho ngu+o*`i ta^.p Thie^`n.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3049<--Next   Previous-->3047   View top 40 messages