Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Đạo Thơ         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 10 19:35:24 2005
Subject:  Gởi bạn PD và QN
Post No:  1846     Reply to:   1840

Tôi không ngờ trên diễn đàn này lại có người biết làm thơ tài giỏi như 2 bạn, thường la chỉ giỏi viết văn xuôi thôi (không kể Bạn PS và 2 Sadi).
Đôi khi thơ văn rất cần thiết để xoa dịu các căng thẳng do tranh luận gây ra, và dễ tạo hoà khí , tỉ như trời nóng bức có ly nước lạnh là tuyệt.
Lần này, bài thơ của bạn PD quá tuyệt về cả ư văn lẫn cách gieo vần; không có điểm nao mà Đạo.Thơ có thể cóp được.
Riêng bài thơ của bạn QN có vài chỗ gieo vần nghe không êm tai, xin mạn phép bạn, cho Đạo Thơ tôi sửa lại đôi chút ,để chỉ riêng đạo thơ tôi thưởng thức mà thôi:
Nguyên văn bạn QN viết:

"Phục thiện" thơ ra: "phải đúng giờ",
"Sơn hà cẩm tú giả danh thôi ! "
Đối minh: Cư Sĩ sanh ḷng giận,
Khẩu nghiệp:Sa di giải tức thời
Hai ngă khác nhau, đồng bất dị
Tiểu đại cân phân để hạ hồi
Sa bà-Cực lạc nào đâu rỏ
Di khẩu tùy duyên, đạo hợp đời.

Đạo Thơ xin bổ túc như sau:

"Phục thiện" thơ ra: "phải giả nhời",
"Sơn hà cẩm tú giả danh thôi ! "
Đối minh: Cư Sĩ càng thêm giận,
Khẩu nghiệp:Sa di giải kịp thời
Hai ngă khác nhau, đồng bất dị
Tiểu đại cân phân gác hạ hồi
Sa bà-Cực lạc nào đâu rỏ
Di khẩu đồng ngôn, để độ đời.

tác già Đạo Thơ( cóp từ bài của QN)

Tặng riêng PS ,2 tiểu Sadi, và 2 bạn PD và QN.

1847<--Next   Previous-->1845   View top 40 messages