Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 00:37:42 2005
Subject:  Gởi Nga Mi:an tâm .
Post No:  2170     Reply to:   2164

Gởi Nga Mi,
##Nga Mi chúng tôi xin có câu hỏi với bạn Ẩn danh như sau (v́ nghe bạn nói truyền bá PP càng khó th́ công đức càng lớn, nên chúng tôi muốn bạn được công đức lớn, chớ không có ẩn ư ǵ khác):
Taị sao Tổ Đạt ma chỉ nói có 1 câu: "Đưa tâm ra ta an cho" th́ tổ Huệ Khả liền an tâm???, chúng tôi thực sự không hiểu là ǵ? Mong ban giải thích dùm, dù không, cũng xin hồi baó cho chúng tôi rỏ.
Rất cám ơn bạn trước.##

Khi tổ Huệ Khả cảm thấy xao xuyến bất an liền đến bạch tổ Bồ đề xin an tâm cho. Tổ Bồ đề baỏ: "Đưa tâm ra ta an cho" , tổ Huệ Khả vôị nhìn lại thì tâm xao xuyến kia đã mất và chợt ngộ.

Ý nghiã: Tổ Huệ Khả xưa nay vẫn lầm tưởng cáí vọng tâm (vọng ngã) là tâm mình. Vọng ngã này do 6 căn tiếp xúc 6 trần mà sinh ra không hằng thường ( sinh- diệt tuỳ theo sự tiếp xúc cuả 6 căn đối với 6 trần cảnh) do đó ,khi nghe Tổ Bồ đề baỏ, thì nhìn lại thấy tâm xao xuyến đã biến mất, liền cảm thấy an tâm. Giống như trên diễn đàn này có truyện kiếm hiệp, nêú sau khi xem xong, tới nay ,nếu tâm bạn naò còn nhớ việc đó, thì tâm cũng bất an như tổ HK vậy.
Ẩn danh

2171<--Next   Previous-->2169   View top 40 messages