Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 15:23:49 2005
Subject:  Goi ban PhatDuc
Post No:  2151     Reply to:   2144

Goi ban PhatDuc,
##Ba`i tru+o*'c ba.n no'i Nie^'t Ba`n la` TLNT va^.y thi` ai o*? ca?nh Nie^'t Ba`n (CNB) pha?i co' TLNT. Ba^y gio*` ba.n ba?o cho du` ngay CNB cu?a Chu+ Pha^.t, ne^'u vi. Pha^.t ddo' tu+. ta^m kho^ng co' sa(~n TLNT... Ne^'u kho^ng co' TLNT la`m sao o*? CNB dduo*.c. Ho*n nu+~a ne^'u kho^ng co' TLNT thi` la`m sao go.i la` Pha^.t ma` ba.n la.i no'i la` ne^'u Pha^.t kho^ng co' TLNT...To^i co' the^m ca^u ho?i nu+~a, ba.n ba?o "cha^n ta^m" kho^ng tu+` be^n ngoa`i, va^.y thi` no' o*? dda^u: trong dda^`u, trong tim, trong tri'...? Va^~n co`n confused. ##

Niết bàn và Chơntâm là 2 từ khác nhau để chỉ chơn tâm đả sáng tỏ, dứt hết các nghiệp, thấy đến chân lư sau cùng. TLNT từ chơn tâm này và là đặc tính cuả nó khi nó đă sáng tỏ( thành chánh quả). Chơn tâm theo kinh nói, không tù đâu đến và chẳng đi về đâu.
Không thể chỉ được điạ điểm, (lăng nghiêm: thất điểm truy tâm) v́ chơn tâm vượt ngoài không, thời gian. Nếu bạn đă đă đọc ,hiểu kinh Kim cang sẻ rỏ tâm này ở đâu.
Ẩn danh

2152<--Next   Previous-->2150   View top 40 messages