Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 8 20:31:49 2005
Subject:  Phước Báo
Post No:  2278     Reply to:   2272

##"Nha^'t thie^'t duy ta^m ta.o" , ne^'u ta^m tu* co`n chu*a tu ta^.p, chuye^?n ho'a ddu*o*.c bao nhie^u thi` dda^`u thai ve^` co~i tro*`i tha^'p nha^'t (Du.c Gio*'i) cu~ng dda~ la` ra^'t i't hy vo.ng, huo^'ng ho^` la` co`n cao vo.ng ddu*o*.c sanh ve^` co~i Cu*.c La.c dde^? vi~nh vie^~n hu*o*?ng phu*o*'c ba'o ! ##

Hình như bạn XTH vẫn chưa hiểu rõ về TPCL.
Bạn XTH, và có lẽ nhiều bạn khác, vẫn cho rằng việc vãng sinh về TPCL là quả báo của người làm lành lánh dữ tới mức tuyệt đối, cũng như việc sinh về cõi Trời là quả báo của người tu thập thiện.
Muốn sinh về TPCL thì phải làm lành lánh dữ. Chuyện đó không phải là sai.
Nhưng làm lành lánh dữ mà tự động được về TPCL thì không đúng. Vì sao? Có bao nhiêu người làm lành lánh dữ tới mức tối đa, nhưng họ không có lòng mong muốn về TPCL, mà nay tự dưng bị gửi sang bển, thì họ sẽ bực bội tới mức nào? Lấy ngay bạn XTH làm thí dụ chẳng hạn. Bạn tu thiền định tới mức thượng thừa, bạn nhất định không tin có TPCL, mà nay tự dưng bạn bị bắt cóc sang bển, bạn nghĩ làm sao?
Người làm lành lánh dữ tới mức tối đa, người tu thiền định tới mức thượng thừa, mà không hề mong muốn sinh về TPCL, sẽ hưởng một triệu lẻ một quả báo tốt khác, chứ đâu có phải TPCL là quả báo tất nhiên của những nhân tốt kia đâu.

Trong kinh, Phật có nói rõ ràng: ai muốn sang nước tôi thì nên phát nguyện và trì danh hiệu tôi, tôi sẽ tới đón. Các Tổ dựa theo đó, mà nhắc chúng ta phải phát nguyện, phải niệm Phật, thì sẽ hợp với bản nguyện của Phật, mà được Phật tới đón rước.

Vì vậy, tôi làm lành, tôi lánh dữ, tôi không trù ẻo ai, tôi nhìn cái bàn nó ra cái bàn, đầu tôi đội trời, chân tôi đạp đất, miệng tôi niệm Phật, tâm tôi nguyện sinh sang cõi Phật, thì khi lâm chung, Phật tới rước tôi, y chang như lời Phật hứa.
Tôi chưa ngồi thiền nổi 7, 8 tiếng như bạn XTH. Tôi chưa biết chân tâm vọng tâm là gì. Nhưng tôi biết rõ là tôi giữ đủ tại gia cấm giới, tôi biết rõ là tôi niệm Phật và tôi có phát nguyện vãng sinh, thì quả báo của tôi là vãng sinh TPCL.
Niệm Phật là nhân. Vãng sinh là quả. Nhân quả rõ ràng.

À quên nữa.
Trong 1 cái post 2238 trước, bạn XTH có nói
##Co`n dda.o hu*~u thi` tin ra(`ng co' 1 the^' gio*'i bie^.t la^.p go.i la` TPCL o*? ca'ch no*i dda^y ra^'t xa nhu* 1 cu*'u ca'nh dde^? gia?i thoa't kho?i lua^n ho^`i, va` vi~nh vie^~n hu*o*?ng Cu*.c La.c cho dde^'n khi tu tha`nh Pha^.t ##

Tôi tin rằng có TPCL, và tôi cũng tin rằng có hằng hà sa số thế giới cũng y chang như TPCL. Cõi Tịnh Lưu Ly ở phương đông chẳng hạn, công đức y chang cõi CL ở phương Tây. Cái khác của cõi TPCL là có Phật Di Đà hứa sẽ tới đón rước, còn các cõi khác thì mình tự lực mà tạo phước lực mà được sinh sang.
Sự hiện hữu của các thế giới khác được trình bày rõ ràng trong kinh Hoa Nghiêm, nếu bạn còn tin kinh Hoa Nghiêm là lời dạy của đức Thích Tôn.

2279<--Next   Previous-->2277   View top 40 messages