Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 11:49:30 2005
Subject:  Biện Tài
Post No:  2149     Reply to:   2147

Bạn PhatDuc:
Cái tài thuyết phục đâu có phải là dễ. Học được cái tài đó là một chuyện, nhưng người đó cũng phải có cái khiếu bẩm sinh thì mới thành chuyện. Nào có phải ai cũng làm Tô Tần, Nhạc Nghị được đâu.
Chúng tôi đây chỉ biết trùng tuyên lại lời Phật ý Tổ. Phần hiểu biết hay là chấp nhận thì thuộc về phần người nghe người đọc.

2150<--Next   Previous-->2148   View top 40 messages