Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 17 17:18:21 2006
Subject:  Cầu cho thế giới hòa bình
Post No:  3437    

Nay thiên hạ nhiễu nhương, can qua nổi dậy, chúng ta cần phải làm lành lánh dữ, trai giới tịnh tâm, trì niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát và thần chú Ðại Bi Tâm, cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh thoát khỏi nạn đao binh thủy hỏa.

Nam mô đại từ bi, cứu khổ nạn, Quán Thế Âm Bồ tát.

3438<--Next   Previous-->3436   View top 40 messages