Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Mon Aug 14 08:41:12 2006
Subject:  gửi PS
Post No:  3306     Reply to:   3299

##
##ma` kho^ng tha^'y Bo^` ta't (real Bo^` ta't nhu+ Quan A^m, ##
Bạn thấy Bồ Tát Quán Âm hằng ngày mà bạn không nhận ra ư? Đầy dẫy đầy đồng cả ra đấy mà không thấy à?
http://www.thuvienhoasen.org/khphaphoa-07-25.htm
Người đáng dùng thân Trưởng-giả được độ thoát, liền hiện thân Trưởng-giả mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Cư-sĩ được độ thoát, liền hiện thân Cư-sĩ mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tể-quan được độ thoát, liền hiện thân Tể-quan mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện thân Bà-la-môn mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di được độ thoát, liền hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng-giả, Cư-Sĩ, Tể-quan, Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân đồng-nam, đồng-nữ được độ thoát, liền hiện thân đồng-nam, đồng-nữ mà vì đó nói pháp.

Bạn thấy Bồ Tát Địa Tạng hằng ngày mà bạn không nhận ra ư? Đầy dẫy đầy đồng cả ra đấy mà không thấy à?
##ma` kho^ng tha^'y Bo^` ta't (real Bo^` ta't nhu+... Dia Ta.ng ,...)##
http://www.thuvienhoasen.org/kinhdiatang-02.htm
"Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức Hằng-hà-sa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân. Mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính ngôi Tam-Bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui Niết-Bàn."
##
_bạn đã thấy hiện thân của 2 vị ấy rồi sao?tôi hỏi vậy vì bạn có 2 câu:
##
Bạn thấy Bồ Tát Quán Âm hằng ngày mà bạn không nhận ra ư?
Bạn thấy Bồ Tát Địa Tạng hằng ngày mà bạn không nhận ra ư?##

3307<--Next   Previous-->3305   View top 40 messages