Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Apr 6 13:23:27 2006
Subject:  Ðông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới / bạn Ta.i Sao
Post No:  2927     Reply to:   2925

##ba.n no'i Du+o*.c Su+ thi` co' ho. Hoa`ng , do Kim Dung che^' ra. ##

Tôi nghĩ rằng bạn XTH cũng mê kiếm hiệp như tôi, nên mới nghe tên Dược Sư, thì liên tưởng ngay tới Hoàng Hoa Ðảo Chủ.
Chứ kỳ tình, có đức Phật Dược Sư ở cõi Tịnh Ðộ tên là Tịnh Lưu Ly, ở về phương Ðông thật chứ.
Trong tất cả các chùa Tầu, đều có thờ 3 pho tượng giống nhau, mà người mình quen gọi là 3 pho Tam Thế, quá, hiện, vị lai.
Nhưng xem cho kỹ, thì pho bên phải, có cái tháp trên tay, còn pho bên trái, có cái đài sen trên tay, chứ không phải là 3 pho y chang như nhau đâu. Tôi hỏi ra, thì mới biết là họ thờ đức Thích Tôn ở giữa, Ðông Phương Dược Sư bên phải, Tây Phương Di Ðà bên trái. Chùa nào cũng thế cả, Bắc Kinh, Thượng Hải, Ðài Loan, Quảng Ðông, Tứ Xuyên,...Vancouver, Hacianda Heights, Calgary,... Không lẽ cả nghìn năm nay, người Tầu thờ ông chủ đảo Hoàng Hoa à?

Còn vấn đề bạn XTH tin hay không tin cõi Tây Phương Cực Lạc, thì tôi nghĩ rằng đó chỉ là đề tài bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Chứ cõi Cực Lạc hiển nhiên là có thật. Bao nhiêu kinh do chính đức Thích Tôn thuyết giáo đều nói như thế cả. Bao nhiêu luận của chư Tổ cũng vâng theo. Mấy quyển "Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục" và "Tứ Chúng Vãng Sinh Truyện" có kể lại bao nhiêu chứng tích vãng sinh của những người tu Tịnh Ðộ. Không lẽ toàn là lời bịa đặt của bọn người hút thuốc phiện cả hay sao?
Khi xưa, giao thông khó khăn, phương tiện truyền thông trắc trở, nên Phật Tử không thể du phương tầm đạo, mở mang kiến thức. Nay thì quá dễ dàng, chỉ lo rằng không có thời giờ đọc hết mà thôi, chứ làm gì có chuyện có người dám công nhiên bài bác lời Phật ý Tổ và các sự vãng sinh được.
Không thấy cách tu Tịnh Ðộ hợp với mình thì không tu, không theo. Chứ không có chuyện cho rằng Tổ nói sai, Phật nói dối, không có Tây Phương Cực Lạc. Ðó là tội phỉ báng chính pháp.

2928<--Next   Previous-->2926   View top 40 messages