Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 16 16:55:28 2006
Subject:  Gui ban Thie^`n sinh / Pha^.t ta'nh
Post No:  3150    

##Ptánh: là cái gene giống Phật để có thể tu thành Phật, cũng tỉ như hột mận phải sanh ra trái mận, con mèo phải dẻ ra con mèo..... nêu bạn không hiểu đuợc cái cơ bản này, th́ xin có vị nào trên diễn đàn này( ban XTH, PS, nguoi ban Sen, phamphu ...) sẻ giúp bạn hiểu, tôi không thể nói câu ǵ hơn nữa để làm cho bạn hiểu.##
Ca'i gene gio^'ng Pha^.t la` ca'i gi`? No' la` chemical chain hay la` cell? Xin ba.n no'i ro~ ddu+`ng ma^.p mo*`.

##Nếu là PG th́ phải tin vào Ptanh, nay bạn bảo PGNT không tin vào PTanh, thử dẫn chứng quyển kinh nào nói như vậy, rồi tôi sẽ tiếp tục có ư kiến.##
Ta^'t ca? kinh Ta.ng Nguye^n Thu?y dde^`u kho^ng co' no'i gi` ve^` Pha^.t ta'nh. Ba.n o*? La`ng Mai cu+' ho?i Tha^`y co' pha?i la` Pha^.t tu+? "thi` pha?i tin va`o Pha^.t ta'nh" kho^ng? To^i co`n nho*' khi ddi qui y thi` chi? co' "qui y Pha^t, Pha'p, va` Ta(ng" chu+' kho^ng ba('t buo^.c pha?i tin va`o Pha^.t ta'nh.

##Xưa nay, tôi chư nghe kinh nào nói Ptánh có sinh diệt ,như bạn nói bên trên ( lần đầu tiên), đâu bạn thử giải thích cho đọc giả và tôi hiểu xem Ptánh sinh diệt, theo bạn, như thế nào?##
Ba^y gio*` ba.n tin la` "co' ca'i gi` ddo' " kho^ng co' die^.t. Nhu+ng ta.i sao ba.n la.i nga.c nhie^n va` ca('m co^? le^n ca~i khi co' nguoi Ti.nh ddo^. no'i TPCL kho^ng co' die^.t.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3151<--Next   Previous-->3149   View top 40 messages