Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 4 17:44:27 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 7
Post No:  2722     Reply to:   2713

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 7
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

QUYẾT ĐỊNH THUYẾT, BIỂU CHÂN TĂNG
HỮU NHƠN BẤT KHẲNG NHIỆM T̀NH TRƯNG
TRỰC TRIỆT CĂN NGUYÊN PHẬT SỞ ẤN
TRÍCH DIỆP TẦM CHI NGĂ BẤT NĂNG !

Dịch nghĩa:

Nếu được nói tôi lập trường thẳng thắng
Để tỏ ra, lời của một chân tăng
Huynh đệ nghe, nghịch ư chẳng chung ḷng
Gay gắt trách, tôi xin cam nhận hết

Tôi không thích ba hoa vặt vảnh
Thích học điều, Phật tổ đă đinh ninh
Diễn rơ căn nguyên “liễu nghĩa thượng thừa”
Không được vậy, tôi không c̣n ǵ để nói.

2723<--Next   Previous-->2721   View top 40 messages