Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jan 10 06:53:15 2006
Subject:  Dẹp dẹp, Say say
Post No:  2554     Reply to:   2548

##như trên bàn nhậu mấy ông ma men tán dốc chứ không có hữu ích ǵ cho sự giải thoát. ##

Êêêê, cô chủ, cô cho tụi tui thêm 3 xị nửa nào. Ăn em, tụi mình dzô luông chớ. Dzô dzô dzô!!! Nam dzô tủ, như kỳ dzô phong, uống dzô thì mới bàng chiệng đại sự được. Tam Wàng Ngủ Ðế chi thư, có ăn nhớ dzợ ngồi thừ mặc ra, ààà, nhớ dzợ là nhớ dzợ. Thôi, dzậy là đủ rồi, tụi mìn phải bắc đầu ăng nói đàng wàng, không rồi trẻ nít nó cừi mình già hổng nơn nớt.

Bạng Tu Bi nì, bạng nọi chủng tui ăng nọi vô tịt sự, không cọ ịt chi cho sự giại thoạc. Chừ bạng nọi răng mợi cọ ịt cho sự giại thoạc, thì bạng nọi ra cho chụng tui nghe.

Nói cho đàng hoàng đấy nhé, đừng có nói quàng nói xiêng, tưởng chúng tôi xay xưa không hiểu zì, zồi nói thánh nói tướng là không xong đâu đấy nhé.

2555<--Next   Previous-->2553   View top 40 messages