Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 00:20:00 2005
Subject:  Gởi Tung Sơn:Niêm hoa vi tiếu.
Post No:  2169     Reply to:   2162

Gởi Tung Sơn,
##Phái Tung Sơn tôi trộm nghe rằng, kể từ khi Tổ Bồ Đề Đạt ma truyền đaọ tới chuà Thiếu lâm có để lại 1 môn vơ công liên quan đén Thiền tông tên là : "Niêm hoa vi tiếu" chỉ công.
Vậy nếu bạn Ẩn danh nếu biết, xin làm ơn giải thích dùm cho tôi rỏ ư nghiă là gi? Liên quan như thế nào đến thiền tông?
Nếu không biết cũng xin hồi baó là "không biết" để chúng tôi sẻ không hỏi tiếp.
Dù trả lớ cách nạ cũng xin cám ơn bạn trước##

Tích xưa: Khi xưa có lần Phật TC giảng pháp trong đạo tràng ở núi Linh Thưú, Ngài đưa 1 cành hoa lên chẳng nói năng chi cả; đại chúng ngơ ngác không hiểu gì cả, chỉ có ông Ca diếp mỉm cười khi nhìn cành hoa!. Phật trao y bát và Ngài trở thành Tổ Thiền Tông thứ 1 tại Ấn.

Ý nghiã: nếu Ca.D. không có cái chơn tâm sáng tỏ bên trong thì ai nhận thấy Phật đưa cành hoa mà mĩm cười?
Đa số chỉ lo nhìn cành hoa, chớ không nghĩ là mình có "cáí hằng thấy, hằng biết, hằng thường" trong cái thân "tứ đại vô thường" này nên mớí nhận biết cảnh vật chung quanh một cách dễ dàng như vậy; chớ nếu không có "cáí hằng thấy, hằng biết" thì đưa 1000 cành hoa cũng chẳng thấy biết được, nói chi đến mĩm cười!.
Nếu ai hằng giữ được chánh niệm nơi cái chơn tâm ấy, sẽ dứt hết các nghiệp, và đắc quả Phật
.
Vì thế bên Thiền tông có 4 câu thơ để ghi nhớ sự kiện naỳ:
"Dĩ tâm truyền tâm,
Giáo ngoại biệt truyền,
Trực chỉ chân tâm,
Kiến tánh thành Phật"

Tôi rất sợ môn "Niêm hoa vi tiếu" chỉ công cuả phái Tung Sơn, nêú trúng phải 1 chỉ chắc phải phế hết võ công.;-), ;-)
Xin chào bạn
Ẩn danh

2170<--Next   Previous-->2168   View top 40 messages