Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Wed Jan 18 14:49:14 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'So*n
Post No:  2578     Reply to:   2577

"Là những người tin nhận theo giáo pháp của đức Như Lai, chúng ta có nhiệm vụ "tồi tà hiển chính", bẻ gẫy cái tà, vẻ vang cái chính.
Ai mà như tôi hàm hồ vu oan cho kẻ tu hành, th́ phải có những người như bạn lên tiếng mà can gián.
Ai mà hàm hồ xuyên tạc kinh điển của đức Thích Tôn, th́ cũng phải có người sửa lưng đính chính cho ra lẽ."

To^i cu~ng ra^'t ddo^`ng y' vo*'i ddoa.n vie^'t tre^n cu?a dda.o hu*~u, va` ddo.c tro.n ba`i post vu*`a ro^`i cu?a dda.o hu*~u dda~ cho to^i ca?m xu'c vui mu*`ng vi` nha^.n ra su*. tha(?ng tha('n va` tha`nh y' ho^'i lo^~i cu?a dda.o hu*~u . To^i se~ ra'ng ghi nho*' su*. vie^.c na`y cho chi'nh mi`nh dde^? ne^'u nhu* sau na`y co' vu*o*'ng pha?i sai la^`m thi` cu~ng se~ pha?n u*'ng tu*o*ng tu*. nhu* dda.o hu*~u dda~ vu*`a la`m !

Vo^ minh va` tham ai' la` cha me. cu?a Chu* Pha^.t !
Ne^'u kho^ng co`n vo^ minh, kho^ng co`n tham a'i thi` dda^u co' gi` dde^? ca^`n pha?i tu xu*?a nu*~a ! Xin tha`nh tha^.t chu'c mu*`ng cho dda.o hu*~u !

Nếu "ḍng" Tiếp Hiện của thầy Nhat Hanh y chang "phái" Tiếp Hiện của Nhật, th́ cả 2 bên đều là mượn hay châm chế từ giới Bồ Tát của đức Phật mà ra cả. Nếu không muốn nói là lấy từ giới Bồ Tát, th́ cũng là lấy khuôn khổ, tinh thần, của giới Bồ Tát mà chế ra.

DDoa.n vie^'t tre^n cu?a dda.o hu*~u cu~ng chi'nh la` tha('c ma('c hie^.n tho*`i cu?a to^i, bo*?i vi` to^i ddoa'n ra(`ng pha'i Tie^'p Hie^.n tu theo Pha^.t Gia'o Nguye^n Thi? , ma` be^n PGNT thi` co' gio*'i Bo^`-Ta't hay kho^ng ? Ne^'u kho^ng co', va^.y thi` ca'i gio*'i ga^`n gio^'ng nhu* gio*'i Bo^`-Ta't cu?a be^n PGNT thi` go.i la` gio*'i gi` ? Va` co' nhu*~ng sai kha'c chi'nh na`o so vo*'i gio*'i Bo^`-Ta't cu?a be^n PG DDa.i-Thu*`a ?

Ne^'u dda.o hu*~u co' di.p ti`m hie^?u ra ca^u tra? lo*`i cho nhu*~ng tha('c ma('c tre^n cu?a to^i thi` xin dda.o hu*~u da`nh chu't tho*`i gio*` ma` chi? giu'p cho to^i !

Xin ta.m bie^.t,

XTH

2579<--Next   Previous-->2577   View top 40 messages