Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Jan 11 19:01:54 2006
Subject:  Đau đớn lắm thay!!!
Post No:  2563     Reply to:   2560

##dda.o hu*~u la` ngu*o*`i tin tu*o*?ng ra^'t ma.nh va`o nhu*~ng su*. "thi. hie^.n" cu?a chu* Pha^.t va` chu* Bo^`-Ta't , nhu* va^.y ca'c To^? che^' ta'c ra pha'p mo^n Ti.nh DDo^. thi` cu~ng co' the^? la` ca'c vi. Pha^.t na`o ddo' dda~ thi. hie^.n dde^? tuye^n gia'o cha(ng ?##

Sau khi đức Thích Tôn thị tịch, trước khi đức Di Lặc đản sinh, không có vị Phật nào cả. Pháp của một vị Phật phải hoàn toàn mất đi, rồi mới có vị Phật khác ra đời. Trong khoảng trung gian, không có Phật.
Khi chư Phật Bồ Tát thị hiện, thì họ không thị hiện thành thân Phật hay Bồ Tát. Khi những thân thị hiện đó thuyết pháp, không thể nói là Phật thuyết pháp được.

##Hoa(.c cu~ng co' the^? la` ca'c vi. tu ha`nh dda~ dda('c dda.o, dda~ co' ddu*o*.c ca'i tha^'y bie^'t cu?a Pha^.t ... ##

Có được cái thấy biết của Phật, nhưng chưa chứng Phật quả, thì không được lạm dụng mà nói rằng lời ta là lời Phật. Chư Tổ không dám lạm dụng như vậy. Thời nay, vàng thau lẫn lộn, ngọc đá khó phân, nên mới loạn cào cào lên như thế này.

##khi dem ddo^'i chie^'u vo*'i nhu*~ng ddie^`u ma` to^i dda~ ddu*o*.c ho.c ho?i tu*` ca'c gia'o ly' kha'c ra^'t co' he^. tho^'ng, ra^'t phu` ho*.p vo*'i nhau ma` DDu*'c Bo^?n Su* dda~ da.y, thi` co~i TPCL tro*? ne^n " ddi la.c ra^'t xa " ! ##

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bạn đã xem khắp tất cả bao nhiêu kinh điển, không thiếu quyển nào cả, tam giáo cửu lưu bách gia chư tử, không sách gì trên thế gian mà bạn chưa xem cả. Bạn mà nói rằng Tây Phương Cực Lạc là bánh vẽ thì chắc chắn phải là bánh vẽ rồi. Phổ Hiền, Văn Thù, Quám Âm, Thế Chí, Long Thọ, Mã Minh, Huệ Viễn, Liên Trì, Ấn Quang, Thiền Tâm, Hoàng Niệm Tổ, Lý Bỉnh Nam,... phải hổ thẹn trước cái sự đọc nhiều hiểu rộng của bạn.

##(xin lu*u y' ra(`ng the^' gio*'i TPCL thi` kho^ng ddo^`ng nghi~a vo*'i pha'p mo^n Ti.nh DDo^. !) ##

Pháp môn Tịnh Độ dạy cái gì? Chẳng dạy cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì là dạy cái gì? Hay là bạn XTH lại đi học cái thói bẻ cong, lấy ý mình mà nói rằng đấy là ý Tổ?

##va^.y thi` dda.o hu*~u kho^ng ne^n bu*.c tu*'c vi` co' ngu*o*`i ba?o ra(`ng pha'p mo^n Ti.nh DDo^. dda~ xua^'t hie^.n sau khi DDu*'c Bo^?n Su* ti.ch die^.t!##

Tội gì mà tôi phải bực tức, ai phú pháp, ai xúi bậy, người ấy ráng chịu, tôi hơi sức đâu mà tôi phải lo cho người ta. Cái mà tôi muốn làm là nhất định không để cho ai phỉ báng pháp môn Tịnh Độ do đức Di Đà khổ tâm dựng lên cõi Tây Phương Cực Lạc, do đức Thích Ca tuyên thuyết, do chư Phật sáu phương ca ngợi.
Khi xưa có bọn người dựng lên Bạch Liên Xã, làm chuyện tồi bại, vua nhà Nguyên giận cá chém thớt, đòi bãi bỏ Liên Tông của Phật Giáo. Hổ Khê Tôn Giả nói rằng không thể để cho giáo pháp đức Thích Tôn bị hiểu lầm mà mai một. Ngài làm sách Liên Tông Bảo Giám, dâng lên vua. Vua khen ngợi, và cho phục hồi lại Liên Tông.
Bạn có chê là sư Hổ Khê sân hận mà soạn ra sách để hộ trì chính pháp không?

##Xin ho?i dda.o hu*~u dda~ ddo.c o*? dda^u, dda~ nghe ho^`i na`o ma` la.i vu oan cho Tha^`y nhu* the^' ?##

"Tương Lai Thiền Học Việt Nam".

## Ne^'u to^i kho^ng la^`m thi` trong ba`i vie^'t cu?a Tha^`y chi? no'i ra(`ng bo^. Kinh Thu? La(ng Nghie^m hie^.n ddang lu*u truye^`n o*? nu*o*'c VN thi` dda~ xua^'t-hie^.n va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng, va` kho^ng co' nguye^n ba?n ba(`ng Pha.n ngu*~, va` co' 1 ca'i te^n kha'c kha' dai`##

Bạn không lầm. Thầy có nói là kinh Thủ Lăng Nghiêm đó soạn từ đời Đường, và không có chính bản chữ Phạn.

##...nhu* the^' thi` chu*a co' nghi~a la` Kinh ngu.y ta.o, bo*?i vi` co' the^? nguye^n ba?n Pha.n ngu*~ dda~ bi. tha^'t la.c sau khi dda~ ddu*o*.c di.ch sang Ha'n ngu*~ va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng ( ?) . ##

Cái này là thầy nói hay là bạn đứng ra đỡ đạn, chịu roi vọt thay cho thầy đấy? Bạn MPT cho bạn cái chức whipping boy, lúc đầu tôi không hiểu, bi giờ thì rõ ràng rồi.
Chỉ cần thêm có 20 chữ ##nguye^n ba?n Pha.n ngu*~ dda~ bi. tha^'t la.c sau khi dda~ ddu*o*.c di.ch sang Ha'n ngu*~ va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng## mà sao thầy hà tiện giấy mực không thêm vào, để mà con nhà người ta hiểu lầm như vậy.

##DDa.o hu*~u ma` cu*' bo^.p-cho^.p nghi oan cho ca'c Tha^`y nhu* the^' na`y thi` se~ bi. to^?n phu*o*'c, gia?m ddu*'c ra^'t nhie^`u,##

Làm bậc mô phạm, tự xưng Như Lai trưởng tử, mà hà tiện chữ nghĩa, để người ta hiểu pháp một cách sai lầm, thì sẽ ra sao? Bạn XTH há chẳng nghe chuyện ông Tăng giảng sai có 1 chữ về nhân quả, mà đọa thân chồn không?

Bạn XTH ơi, thầy chẳng nhầm chẳng quên chữ nào đâu. Đây này:
"Kinh này là kinh thứ 945 trong Đại Tạng. Điều này đã được các bậc học giả có uy tín về Phật Giáo Sử thừa nhận. Nói để biết vậy thôi, chứ tôi không nghĩ rằng kinh điển biên tập ở Trung Hoa ít gia trị hơn kinh biên tập ở Ấn Độ. Ai cũng có quyền nghĩ rằng mình hiểu được tư tưởng của Phật hơn những người khác."

Chao ôi, một vị tỳ khưu mà phải lôi bọn thế gian học giả ra để mà làm chứng cho sự trung thực của kinh sách của thầy mình. Đau đớn thay!!! Đau đớn lắm thay!!!

2564<--Next   Previous-->2562   View top 40 messages